Νέα πρότυπα καταστατικά για τις Εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε. (07/01/2019)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σας ενημερώνει ότι με την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 31637/2017, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 928 /20-03-2017, αποφασίστικε η χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές βάσει οδηγιών που παρατίθενται στα σχετικά Παραρτήματα και το οποίο είτε χρησιμοποιείται στην ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ