ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ / ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφή του Ασφαλιστικού Συμβούλου στο Επιμελητήριο Κυκλάδων

01/03/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή Ασφαλιστικων Συμβούλων στο Επιμελητήριο Κυκλάδων σύμφωνα με το Ν.1569/85 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006: 

  1. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπουργείο Παιδείας.
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
  4. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ: ΚΑΔ 66221002 ή 66221003
  5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  6. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ σε ψηφιακό μέσο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση εγγραφής Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Επιμελητήριο Κυκλάδων σύμφωνα με το Ν.1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006:

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαγραφή Ασφαλιστικών Συμβούλων από το Επιμελητήριο Κυκλάδων σύμφωνα με  το  Ν. 1569/85 άρθρο 17 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006. 

  1. ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΔΙΑΚΟΠΗ από Δ.Ο.Υ.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ (02/08/2019)