Σημαντική ενημέρωση για βεβαίωση στη ΔΟΥ τελών Γ.Ε.ΜΗ. (21/03/2024)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα η βεβαίωση οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.). Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση προς τα Επιμελητήρια, οι οφειλές για τα τέλη 2019-2023 αναμένεται να βεβαιωθούν τμηματικά σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες... περισσότερα

Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (28/02/2024)
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη της ότι δημοσιεύθηκε η Απόφαση 5186/23-1-2024 του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο και η μορφή  των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης και της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). Τα πρότυπα καταστατικά αφορούν στους εξής νομικούς τύπους: 1. Ομόρρυθμη Εταιρεία 2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία 3. Αστική Εταιρεία 4. Κοινοπραξία 5. Ευρωπαϊκός Όμιλος ... περισσότερα

Βεβαίωση Ετήσιων Τελών Γ.Ε.ΜΗ. (24/11/2023)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1134/25-08-2023 Υπουργική Απόφαση αναμένεται άμεσα η βεβαίωση οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.). Σύμφωνα με την παρ.1 α) του άρθρου 49 του ν. 4919/2022 το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Κατόπιν των ανωτέρω ... περισσότερα

Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών για τις μεταβολές τους στο ΓΕΜΗ (13/10/2023)
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (5913/Β/10-10-2023) η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών.» Η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΑΑΔΕ... περισσότερα

Νόμος 5055/2023 (ΦΕΚ 161/Α/29-09-2023) (02/10/2023)
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161/Α/29-09-2023 ο Νόμος 5055/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς». Στον συγκεκριμένο νόμο περιέχεται και η διάταξη για την παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων κεφαλαιουχικών ... περισσότερα

Νέα αυτοματοποιημένη Αίτηση για την εγγραφή υποκαταστημάτων ημεδαπών εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. (24/02/2023)
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη της ότι είναι διαθέσιμη νέα αυτοματοποιημένη αίτηση για την εγγραφή υποκαταστημάτων Ανωνύμων Εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς στο https://services.businessportal.gr. Δείτε στο επισυναπτόμενο έντυπο οδηγίες για την αίτηση ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1  2