Έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω gov.gr από 13 Ιανουαρίου 2023 (10/01/2023)
Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)» στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής έναρξης της ατομικής επιχείρησης... περισσότερα

Ξεκίνησε η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (15/12/2022)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας» το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει ξεκινήσει η δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών / Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας ... περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022) (01/11/2022)
Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 103399/27-10-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν.4919/2022)» ... περισσότερα

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.» (17/10/2022)
Τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 44070/28-4-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.» με την υπ’ αρ. πρωτ. 96618/10-10-2022 (ΦΕΚ Β’ 5290/13-10-2022) Υπουργική Απόφαση. Η  τροποποίηση αφορά το Παράρτημα και ειδικότερα α) διαγράφεται η Ομάδα NACE1 με κωδικό 03.2 και τίτλο «Υδατοκαλλιέργεια», β) διαγράφονται οι κωδικοί 47.81.10.01 και 47.89.10.01 που αφορούν ... περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών (06/10/2022)
Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 95207/05-10-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στα έντυπα των υπόχρεων Γ.Ε.ΜΗ. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και τα τιμολόγια ... περισσότερα

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022 (08/09/2022)
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4965/2022 ΦΕΚ (162Α/02-09-2022) δόθηκε παράταση για το έτος 2022 στην προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) για τις Α.Ε., του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) για τις Ι.Κ.Ε. και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) για .τις Ε.Π.Ε., για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Ως εκ τούτου, προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1  2