Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022 (08/09/2022)
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4965/2022 ΦΕΚ (162Α/02-09-2022) δόθηκε παράταση για το έτος 2022 στην προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) για τις Α.Ε., του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) για τις Ι.Κ.Ε. και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) για .τις Ε.Π.Ε., για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Ως εκ τούτου, προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών ... περισσότερα

Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού, ή νομικού προσώπου, που ασκεί εμπορική, ή οικονομική δραστηριότητα (13/07/2022)
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄3647/11-7-2022, η υπ. αριθμ. 68281/5-7-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφορικά με τους κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού, ή νομικού προσώπου, που ασκεί εμπορική, ή οικονομική δραστηριότητα ... περισσότερα

ΓΕΜΗ – Διευκρινήσεις για τα πρόσωπα που τίθενται σε αναστολή καταχώρισης (14/06/2022)
Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 60522/10-06-2022 έγγραφο του Τμήματος ΓΕΜΗ – ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνονται διευκρινήσεις για το άρθρο 29 του ν. 4919 (Α΄71) σχετικά με την Αναστολή Καταχώρισης των υπόχρεων προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο ΓΕΜΗ. ..... περισσότερα

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. (12/05/2022)
Με την απόφαση 44070/28-4-2022 καθορίζονται οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. να εγγράφονται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορική δραστηριότητα ασκούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος: α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα ή β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω ... περισσότερα

Νέος Νόμος 4919/2022 για την Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) (11/05/2022)
Στο ΦΕΚ 71Α/7-4-2022 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4919/2022 για την Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του νέου νόμου ... περισσότερα

e-Επιμελητήριο: μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που προσφέρει νέους και αποδοτικότερους τρόπους επικοινωνίας στις επιχειρήσεις-μέλη του (11/04/2022)
Το e-Επιμελητήριο (echamber.e-kyklades.gr) είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που προσφέρει νέους και αποδοτικότερους τρόπους επικοινωνίας στις επιχειρήσεις-μέλη του. Μέσω της πλατφόρμας του e-Επιμελητηρίου κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί πλέον να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά μια σειρά από αναγκαίες συναλλαγές με το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε ελάχιστο χρόνο και από την άνεση του γραφείου του... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1  2