Ενημέρωση σχετικά με το νέο πρότυπο καταστατικό Ε.Π.Ε. (12/11/2018)
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ. αρίθμ. 107766/12-10-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4925/Β/05-11-2018), την οποία και σας στέλνουμε συνημμένα, τροποποιήθηκε η ΥΑ 31637/20-03-2017 ΦΕΚ (Β΄928) «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.», όσον αφορά το πρότυπο καταστατικό της Ε.Π.Ε. Προς διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι τα πρότυπα καταστατικά όλων των νομικών μορφών σε επεξεργάσιμη μορφή word μπορείτε να τα αντλήσετε ... περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την παράταση για την υποβολή των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. (01/10/2018)
Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.: «https://services.businessportal.gr» έως και την Τρίτη 02/10/2018 και ώρα 23:59. Συνημμένα σας στέλνουμε το με αριθμ. πρωτ. 102102/28-09-2018 έγγραφο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ... περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα σύστασης πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-ΥΜΣ (18/09/2018)
Σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eyms.businessportal.gr/ είναι πλέον διαθέσιμη και η σύσταση της πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε., μέσω της διαδικασίας της e-ΥΜΣ που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ... περισσότερα

Ενημέρωση προς τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων αιτήσεων καταχώρησης για Ο.Ε.-Ε.Ε. & Α.Ε. (26/06/2018)
Στο πλαίσιο της καθημερινής και συνεχούς συνεργασίας της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τους λογιστές του νομού Κυκλάδων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω: Στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΜΗ (https://services.businessportal.gr/) είναι πλέον διαθέσιμες οι κατωτέρω νέες αιτήσεις: Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεση ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) (για ΑΕ και καλύπτει και την ... περισσότερα

Ενημέρωση προς τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων αιτήσεων καταχώρησης για Ι.Κ.Ε. & Α.Ε. (21/02/2018)
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σας ενημερώνει ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. (https://services.businessportal.gr/) υπάρχουν πλέον διαθέσιμες οι νέες κατωτέρω αιτήσεις: Αίτηση Καταχώρησης Ιστοσελίδας (για Ι.Κ.Ε.), Αίτηση Καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων για θέση της εταιρείας σε λύση και εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών (για Ι.Κ.Ε.), Αίτηση Καταχώρησης Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης (για Ι.Κ.Ε.), Αίτηση Καταχώρησης Ιστοσελίδας (για Α.Ε.) ... περισσότερα


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ