ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τι πρέπει να κάνω αν οφείλω σε περισσότερες από μία τράπεζες;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Στην περίπτωση που η επιχείρηση οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες, κάτι το οποίο είναι πολύ σύνηθες, θα πρέπει:

  • Να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτημα ρύθμισης σε όλες τις τράπεζες. Στην περίπτωση που οι οφειλές σε μία από τις τράπεζες είναι ενήμερες, τότε την τράπεζα αυτή θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήματος ρύθμισης των οφειλών στις άλλες τράπεζες που είναι σε καθυστέρηση.
  • Στο αίτημα προς κάθε τράπεζα να αναφέρονται και οι οφειλές που είναι σε εκκρεμότητα προς τις υπόλοιπες.
  • Το πλεόνασμα της ρευστότητας που θα έχει εκτιμηθεί από τον πίνακα των ταμειακών ροών να μοιραστεί στις τράπεζες ανάλογα με το ύψος του ανεξόφλητου υπολοίπου που οφείλεται σε κάθε μία.