ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MIS 5053959

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων MIS 5053959

Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων

06/09/2022 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053959. Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 100 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά (άρθρ. 31 ν. 4144/13) και αυτοαπασχολούμενους από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες - της άσκησης του επαγγέλματός τους - γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://training.e-kyklades.gr

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 08/07/2022 και ώρα 12:00:00.

Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται προσαυξημένο κατά 35%. Όσον αφορά τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται σε κύκλους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης.


DOWNLOADS