Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων MIS 5053959 (06/09/2022)
Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053959. Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 100 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων ... περισσότερα

Επιλογή στελέχους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 01/05-01-2021 του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» (27/01/2021)
Επιλογή στελέχους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 01/05-01-2021 του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053959, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο, ΕΣΠΑ 2014-2020 ..... περισσότερα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» (27/01/2021)
Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Αντικείμενο της σύμβασης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ