ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

05/05/2005 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

 

ΣΤΟΧΟΣ

Οικονομικά κίνητρα για ενθάρρυνση της πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους

Ανανέωση ηλικιακής σύνθεσης αγροτικού πληθυσμού και βελτίωση οικονομικής κατάστασης και λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Προτεραιότητα έχουν οι περιοχές με πληθυσμιακή ύφεση και έντονα δημογραφικά προβλήματα όπως είναι οι ορεινές, οι μειονεκτικές και οι νησιωτικές περιοχές.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Ενήλικα άτομα κάτω των 40 ετών(έχουν γεννηθεί από τις 4.8.1965 και μετά).
 • Να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση και να έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της, το χρονικό διάστημα από 4.8.2004 έως 10.6.2005.
 • Είναι μόνιμος κάτοικος ορεινού ή μειονεκτικού διαμερίσματος ή διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από 50.000 κατοίκους.
 • Η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
 • Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα με 10ετη τουλάχιστον μίσθωση ή συνδυασμός των ανωτέρω.
 • Το ζωικό κεφάλαιο να είναι ιδιόκτητο.
 • Το οικογενειακό τους εισόδημα ( υποψηφίου, συζύγου και ανήλικων τέκνων ) να μην υπερβαίνει τα 22.500 € και το ατομικό τους εξωγεωργικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 7.500 €
 • Να μην  είναι άμεσα συνταξιούχοι.
 • Να μην είναι μαθητές ή φοιτητές.
 • Να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτήν.
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης, να μην εκκρεμεί εις βάρος τους δίωξη και να έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση οποιασδήποτε ποινής.
 • Να αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του κράτους
 • Είναι υπήκοοι κράτους- μέλους της Ε.Ε 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (μέσα σε τρία χρόνια)

 • Να ενταχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματιών γεωργών με εγγραφή στον Ο.Γ.Α. ως κύριο ταμείο ασφάλισης.
 • Απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας

α. Απασχόληση σε γεωργικές δραστηριότητες για χρονικό διάστημα άνω των 3 ετών.

β. Απασχόληση σε γεωργικές δραστηριότητες για χρονικό διάστημα μέχρι 3 ετών και βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας τουλάχιστον 150 ωρών.

γ. Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Υπουργείου Γεωργίας τουλάχιστον 300 ωρών.

δ. Απολυτήριο / πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ αναλόγου κατεύθυνσης.

 • Να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού (50% του εισοδήματός του από γεωργικές δραστηριότητες στα όρια της εκμετάλλευσής του και όχι πάνω από 115 ημερομίσθια ετησίως εκτός των ορίων της εκμετάλλευσής του).
 • Δημιουργία οικονομικά βιώσιμης εκμετάλλευσης ή κατ’ ελάχιστον διατήρηση του επιπέδου οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης σε αυτό της εν δυνάμει βιώσιμης.
 • Να τηρεί τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.
 • Να τηρεί τα ελάχιστα κριτήρια και προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το περιβάλλον καθώς και την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
 • Να πραγματοποιήσει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης.

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

(για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών)

 • Να τηρεί τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.
 • Να τηρεί απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής του.
 • Να διατηρεί το επίπεδο – στόχο οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσής του για το οποίο ενισχύθηκε.
 • Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, να αντλεί τουλάχιστον το 25% του εισοδήματός του από γεωργικές δραστηριότητες και να μην αφιερώνει περισσότερα από 115 ημερομίσθια σε εξωγεωργικές απασχολήσεις.
 • Να μην εμπλακεί σε ενέργειες σχετικές με ναρκωτικά, ζωοκλοπή, καταστροφή περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του δημοσίου.
 • Να υποβάλλει ανά έτος τα δικαιολογητικά που του ζητούνται για την πιστοποίηση της τήρησης των συμβατικών μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.

 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η  οικονομική ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται για τις ορεινές περιοχές σε 25.000 ΕΥΡΩ (8.518.750 δρχ.), για τις μειονεκτικές σε 20.000 ΕΥΡΩ (6.815.000 δρχ.) και για τις κανονικές περιοχές σε 15.000 ΕΥΡΩ (5.111.250 δρχ.). Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης εξαρτάται από το αν η απασχόληση είναι ατομική ή οικογενειακή, από την κατηγορία περιοχής τόπου μόνιμης κατοικίας και από το επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας.

από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης τότε δε χορηγείται καμία ενίσχυση και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις).

 

ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

(για την αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης)

Στόχος του είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους του καθεστώτος πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσής τους. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν νέοι γεωργοί που έχουν ενταχθεί με το πριμ πρώτης εγκατάστασης εφόσον:

Την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και 3ετία από την ημερομηνία εγκατάστασης.

 

Οι δαπάνες να κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου.

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου των δανείων που συνάπτουν οι ενδιαφερόμενοι με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα με τους ακόλουθους όρους:

Διάρκεια επιδότησης μέχρι 6 έτη.

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης του επιτοκίου είναι για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 80% και για τις κανονικές μέχρι 60%.

Η κεφαλαιοποίηση της συνολικής ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ (3.475.000 ΔΡΧ.)

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικό Ενημερωτικό φυλλάδιο, προκήρυξη του Προγράμματος και ο Φάκελος Υποβολής Αίτησης είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο και για περισσότερες πληροφορίες  στο Κέντρο Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών της ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. Κεραμί Χαλκείου Νάξου και στα τηλέφωνα 22850-31757, 22850-31758  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ariadnax@nax.forthnet.gr

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο φάκελος υποψηφιότητας- αίτηση υποβάλλεται σε τρία (3)αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα),καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (απαραίτητα σε cd και αποκλειστικά  στην ειδική φόρμα αρχείου EXCEL. Ο φάκελος θα πρέπει να υποβληθεί από 9.5.2005 μέχρι 10.6.2005 στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης της περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.