ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα περιφερειακά μητρώα, των φορέων εκμετάλλευσης και των εμπόρων ξυλείας

Έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη προθεσμία

08/05/2017 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά περίπτωση Μητρώο. Τυχόν διαδικασίες επιβολής του διοικητικού προστίμου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) που άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, αναστέλλονται.

Διευκρινίζουμε ότι η υπ.αρ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) απόφαση, αφορά στον καθορισμό αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.


DOWNLOADS