ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής

Πιστοποιητικά Καταγωγής

12/11/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Για την έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Κυκλάδων (Απόλλωνος και Λαδοπούλου - Ερμούπολη / Αρμόδιοι Υπάλληλοι: κα. Αγγελική Κασαλιά, κ. Γεώργιος Βιδάλη. 2281082346 – εσωτ. 132 & 127,).

Τα Πιστοποιητικά Καταγωγής χορηγούνται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του τόπου που εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

  • Για τα μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο.
  • Για μέλη άλλων Επιμελητηρίων που πιθανόν θελήσουν να θεωρήσουν Πιστοποιητικά Καταγωγής στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, χρειάζεται βεβαίωση ότι είναι μέλη στο αντίστοιχο Επιμελητήριο.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητήριου Κυκλάδων.

Είναι σε τρία (3) αντίτυπα (ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πανομοιότυπα, αλλά διαφορετικού χρώματος.

Συμπληρώνονται από τον εξαγωγέα σε γραφομηχανή ή σε Η/Υ, στα αγγλικά και υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση ως εξής:

α) Ένα (1) Πρωτότυπο

β) Μία (1) Αίτηση και

γ) Τρία έως τέσσερα (3-4) αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.

- Επισημαίνεται ότι Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταγωγής προβλέπεται μόνο ένα για κάθε τιμολόγιο εξαγωγής και είναι μονοσέλιδο (όχι δεύτερη σελίδα).

- Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κλπ)- Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου που το έχει θεωρήσει.

- Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Τιμολόγιο Εξαγωγής

β) Τιμολόγιο Αγοράς των εμπορευμάτων από τις Ελληνικές Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες, ή εμπόρους-εισαγωγείς τους

γ) Τιμολόγιο Εισαγωγής των εμπορευμάτων όταν πρόκειται για επανεξαγωγή από τον ίδιο τον Εξαγωγέα.

δ) Υπεύθυνη δήλωση.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Για τη θεώρηση των Πιστοποιητικών Καταγωγής καταβάλλεται παράβολο € 10,24 και για τη θεώρηση Εμπορικών Τιμολογίων ή άλλων Πιστοποιητικών € 5 ανά πρωτότυπο.


DOWNLOADS