ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΑΡΧΕΙΟ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ανάπτυξη τοπικών υποδομών Επιμελητηρίου Κυκλάδων σε έξι (6) νήσους του Ν. Κυκλάδων με σκοπό την ενίσχυση των δομών πρόσβασης των τοπικών ΜΜΕ σε νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνεργασίας & πληροφόρησης

29/01/2007 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΜΕΤΡΟ 4.4. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπτυξη τοπικών υποδομών Επιμελητηρίου Κυκλάδων σε έξι (6) νήσους του Ν. Κυκλάδων με σκοπό την ενίσχυση των δομών πρόσβασης των τοπικών ΜΜΕ σε νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνεργασίας & πληροφόρησης

 

Συνοπτική Περιγραφή Έργου 

H Εταιρία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, με αποκλειστικό γνώμονα την ανάπτυξη της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων των Κυκλάδων και κυρίως των μικρο-μεσαίων (ΜΜΕ), έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί:

  • Στην ανάπτυξη υποδομών, υπηρεσιών και δικτύων για τη στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον Νομό Κυκλάδων και την προώθηση συνεργασιών με χρήση τόσο νέων όσο και υπαρχουσών υποδομών του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και της ΕΤ.Α.Π. (Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο, Ηλεκτρονική Αγορά Τουρισμού, Ηλεκτρονική Αγορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων), που στα πλαίσια του παρόντος έργου θα επεκταθούν σε όρους τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργικότητας,
  • Στην ενίσχυση των δομών πρόσβασης των τοπικών ΜΜΕ στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύσσει και παρέχει στην τοπική οικονομική κοινότητα το Επιμελητήριο Κυκλάδων (Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο, Ηλεκτρονική Αγορά Τουρισμού, Ηλεκτρονική Αγορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων),
  • Στην παροχή δυνατότητας των εκπροσώπων των επιχειρηματικών κοινοτήτων και των πληθυσμών των νησιών να μεταφέρουν αποτελεσματικά τα προβλήματα τους στην τοπική και κεντρική διοίκηση και να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη λήψη αποφάσεων για τα νησιά,
  • Στην υποστήριξη των ΜΜΕ των Κυκλάδων στην προσπάθειά τους για διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και εν συνεχεία για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους,
  • Στην αποδοτικότερη επικοινωνία και συνεργασία τόσο με τις ΜΜΕ όσο και με όλους τους φορείς που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα της περιοχής σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και κάθε νήσου ξεχωριστά,
  • Στην παροχή μιας σειράς νέων υπηρεσιών πραγματικής προστιθέμενης αξίας προς τις τοπικές επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν τους επιθυμητούς ρυθμούς ανάπτυξής τους προς όφελος ολόκληρης της τοπικής οικονομίας.

Στα παραπάνω πλαίσια, το παρόν έργο αναφέρεται:

  1. στη δημιουργία νέων δομών πρόσβασης των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων των Κυκλάδων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που λειτουργούν ήδη ή που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα δημιουργηθούν επτά τοπικά γραφεία της Εταιρίας Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στα ισάριθμα νησιά του Νομού Κυκλάδων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του Νομού, ήτοι στα νησιά Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μήλο, Τήνο, Μύκονο και Άνδρο.
  2. στην ανάπτυξη και προσφορά προς τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις των Κυκλάδων μιας σειράς από νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αναλύονται εκτενώς στα επόμενα.
  3. στη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κυκλάδων από τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο.
  4. στην επέκταση, τεχνική και λειτουργική, ήδη υπαρχουσών υποδομών και εφαρμογών του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με στόχο την κάλυψη των διαρκώς εξελισσόμενων και εντεινόμενων αναγκών των τελικών ωφελουμένων, ήτοι των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων του Νομού.