Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 1ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων (27/04/2022)
Η ΚΕΤΑΝ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956 ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3, Προϋποθέσεις συμμετοχής - Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως 11/4/2022 και ώρα 12.50 μ.μ και έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων ... περισσότερα

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 1ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφερειακή ενότητα) (13/04/2022)
Η ΚΕΤΑΝ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956 ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως 11/4/2022 και ώρα 12.50 μ.μ και προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων ... περισσότερα

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956 (02/03/2022)
Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται προσαυξημένο κατά 35%. Όσον αφορά τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται σε κύκλους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 104), κα Αντωνίου. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους ... περισσότερα

Ανακοίνωση 3ης παράτασης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956 (09/02/2022)
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι και 25/02/2022 και ώρα 23:59:59 μ.μ. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πλήθους των ωφελούμενων που ορίζει η Πρόσκληση, ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παράταση της προθεσμίας. Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 104), κα Αντωνίου. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ ... περισσότερα

Ανακοίνωση 2ης παράτασης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» και κωδικό MIS 5053956 (27/01/2022)
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι και 14/02/2022 και ώρα 23:59:59 μ.μ. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πλήθους των ωφελούμενων που ορίζει η Πρόσκληση, ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παράταση της προθεσμίας. Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 104), κα Αντωνίου. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ ... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ