Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσης με ένα (1) επιστημονικό/η συνεργάτη/ιδα, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με Κωδικό ΟΠΣ 5047757 (20/10/2023)
Αποτελέσματα της υπ’αριθμ. πρωτ. 6.561/28-09-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη συμβάσης με ένα (1) επιστημονικό/η συνεργάτη/ιδα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων ... περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ (Κωδικός Συνεργάτη: 5047757/Β.2.1) (29/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ (Κωδικός Συνεργάτη: 5047757/Β.2.1) με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5047757, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» περισσότερα

6ος Κύκλος Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με κωδικό MIS 5047757. (27/09/2023)
Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 6ου Κύκλου Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο» και κωδικό MIS 5047757 περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ