Ποιες κατηγορίες υποχρεώσεων πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς η επιχείρηση; (10/02/2016)
Η επιχείρηση, για να λειτουργεί ομαλά, πρέπει να μεριμνά για την εξυπηρέτηση του συνόλου των υποχρεώσεών της. Πριν αναλύσουμε τις επιμέρους κατηγορίες υποχρεώσεων που η επιχείρηση καλείται να εξοφλήσει, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η σημαντικότερη ίσως υποχρέωση είναι να γίνει συνειδητή και μελετημένη ιεράρχηση αυτών των υποχρεώσεων. Η προτεραιοποίηση της εξόφλησης των υποχρεώσεων αφενός μεν δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να χειριστεί ενεργητικά και εστιασμένα τη διαθέσιμη ρευστότητα..... περισσότερα

Τι σημαίνει και ποιες επιπτώσεις έχει η καθυστέρηση εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές; Τι πρέπει να κάνω; (10/02/2016)
Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, τις περισσότερες φορές, δεν εξαντλούνται στις δανειακές προς τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνήθως περιλαμβάνουν και τα χρηματικά ποσά που οφείλονται στους προμηθευτές (πρώτων υλών, προϊόντων ή και υπηρεσιών). Οι επιχειρηματίες, συνήθως, υπό το βάρος των επιπτώσεων που μπορεί να έχει για την επιχείρηση η καθυστέρηση της εξόφλησης των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία, παραμελούν τις υποχρεώσεις ..... περισσότερα

Τι σημαίνει και ποιες επιπτώσεις έχει η καθυστέρηση εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο; Τι πρέπει να κάνω; (10/02/2016)
Οι συνήθεις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης προς το Δημόσιοαφορούν στην καταβολή του Φ.Π.Α., του φόρου εισοδήματος και τυχόν τελών ή προστίμων. Οι επιπτώσεις από την καθυστέρηση στην εξόφληση των οφειλών αυτών, πέραν της επιβολής προσαυξήσεων, ποικίλουν ανάλογα με την φύση και το ύψος της οφειλής. Η επιχείρηση, αφού εξετάσει μέσω του πίνακα των ταμειακών ροών την οικονομική της δυνατότητα, θα πρέπει να ζητήσει ρύθμιση της οφειλής, η οποία θα της δώσει τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής. (λε..... περισσότερα

Τι σημαίνει και ποιες επιπτώσεις έχει η καθυστέρηση εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης; Τι πρέπει να κάνω; (10/02/2016)
Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προέρχονται από την υποχρέωση καταβολής των εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση και για τις εισφορές ασφάλισης του ίδιου του επιχειρηματία. Οι επιπτώσεις από την καθυστέρηση στην εξόφληση των οφειλών αυτών, πέραν της επιβολής προσαυξήσεων, ποικίλουν ανάλογα με την φύση και το ύψος της οφειλής. Η επιχείρηση, αφού εξετάσει μέσω του πίνακα των ταμειακών ροών την οικονομική της δυνατότητα, θα πρ..... περισσότερα

Τι σημαίνει και ποιες επιπτώσεις έχει η καθυστέρηση εξυπηρέτησης δανείων; (10/02/2016)
Ο ορισμός της καθυστέρησης στην εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων διαφέρει ανάλογα με την φύση του δανείου και τις ειδικότερες προβλέψεις της δανειακής σύμβασης. Συγκεκριμένα, καθυστέρηση προκύπτει από την ημερομηνία κατά την οποία η συγκεκριμένη οφειλή είναι απαιτητή, εάν βεβαίως δεν καταβληθεί το αναγκαίο ποσό. Εάν η δανειακή υποχρέωση προέρχεται από δάνειο που εξοφλείται με δόσεις τακτής λήξης, τότε η καθυστέρηση άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας της δόσης. Εάν η δανειακή υποχρ..... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ