Τι είναι «Χρηματοδοτικό σχέδιο»; (10/02/2016)
Η σύγχρονη επιχείρηση, προκειμένου να υλοποιεί τους στόχους της και τις προγραμματισμένες ενέργειές της, αλλά και γενικά για να εξασφαλίζει τα απαραίτητα κεφάλαια για τις λειτουργικές της ανάγκες (Κεφάλαιο Κίνησης) και τις επενδυτικές της δαπάνες, θα πρέπει να καταστρώνει ένα χρηματοδοτικό σχέδιο, ένα πλάνο δηλαδή άντλησης κεφαλαίων. Το χρηματοδοτικό σχέδιο πρέπει, ενδεικτικά, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Χρονικό ορίζοντα εφαρμογής του Τις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει, διαχωρισμένε..... περισσότερα

Πού μπορεί μία επιχείρηση να αναζητήσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών της σχεδίων; (10/02/2016)
Τέσσερεις είναι οι βασικές πηγές άντλησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων: Ίδια διαθέσιμα: κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της με ίδια κεφάλαια, είτε αυτά προέρχονται από εισφορές των ιδιοκτητών – μετόχων είτε από τα κέρδη που επιτυγχάνει Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: Προγράμματα και πρωτοβουλίες που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα τμήμα του κόστους της επένδυσης ως δωρεάν επιχορήγηση (συνήθως με τη συγχρηματοδότ..... περισσότερα

Τι προβλέπουν τα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων; (10/02/2016)
ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 τυπικά έχει λήξει. Κατά τη διάρκειά της, προκηρύχθηκαν αρκετά προγράμματα που αφορούσαν στις ΜΜΕ διαφόρων κλάδων και τομέων της Οικονομίας, που δεν έτυχαν όλα ούτε της ίδιας ανταπόκρισης ούτε της ίδιας χρήσης και απορροφητικότητας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε την τελευταία διετία λόγω της ύφεσης και των προβλημάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και των τραπεζών που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στη ζήτηση χρηματοδότησης. Έρ..... περισσότερα

Ποια συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιδοτήσεων ισχύουν σήμερα; (10/02/2016)
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ Α.Ε. To ETEAN αποτελεί την μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ και λειτουργεί σήμερα ως ταμείο συν-επένδυσης πόρων και ταμείο εγγυοδοσίας. Ειδικότερα, ο οργανισμός διαχειρίζεται πόρους του ΕΣΠΑ τους οποίους παρέχει απευθείας σε τράπεζες που αναλαμβάνουν να συν-επενδύσουν δικούς τους πόρους και να δανειοδοτήσουν μικρές επιχειρήσεις με χαμηλό επιτόκιο. Επίσης ο οργανισμός παρέχει εγγυήσεις σε μικρές επιχειρήσεις για να διεκδικούν δάνεια από τράπεζε..... περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ