ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Τροποποιήσεις και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Σημαντικές τροποποιήσεις στον Οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

28/04/2011 πηγή: 15/4/2011, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής


Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον»

Γενικά Θέματα

1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1.

2. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1979 αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, μπορεί να προσκομίσει σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που αυτό εκδόθηκε (π.χ. περιπτώσεις εξαίρεσης από κατεδάφιση, βλέπε κατωτέρω πολεοδομικά θέματα).

3. Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια ή το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, δύνανται να προσκομιστούν στη τράπεζα πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

4. Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII).

5. Είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες που αφορούν στα κατωτέρω:

  • Σήτες (κατηγορία δαπάνης 1Α/1Β ή 1:).
  • Αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή.
  • Δίκτυο διανομής για τη θέρμανση των χώρων (κατηγορία δαπάνης 3Α/3:).

6. Η πρόταση του ενεργειακού επιθεωρητή πρέπει να περιλαμβάνει υλικά/συστήματα με ενεργειακά χαρακτηριστικά (πχ. τιμές U). Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.

7. Μοναδική απαίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η αναβάθμιση κατά μια ενεργειακή κατηγορία (δεν εξετάζεται η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 80%). Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση κατάταξης της κατοικίας στην κατηγορία Η, εάν δεν επιτυγχάνεται αναβάθμιση κατά μία κατηγορία, αρκεί η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 50% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).

8. Η προθεσμία υλοποίησης των παρεμβάσεων μειώνεται σε τέσσερεις (4) μήνες.

Διευκρινίσεις επί Πολεοδομικών Θεμάτων

Τα πολεοδομικά θέματα που έχουν ανακύψει ρυθμίζονται βάσει των προτάσεων/οδηγιών της αρμόδιας ομάδας υποστήριξης του προγράμματος, τις οποίες έχει αποδεχθεί ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ι. Μανιάτης (πρακτικό της 14/4/2011), ως ακολούθως:

Α. Στην περίπτωση που κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1979 αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα και συγκεκριμένα:

1. Για το κτήριο ή τμήμα αυτού, που βάσει του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ, Ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) θεωρείται νομίμως υφιστάμενο θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Στην περίπτωση εξαίρεσης από κατεδάφιση βάσει των Ν.410/1968, Ν.720/1977 και Ν.1337/1983, προσκομίζεται σχετικό έγγραφο από την αρμόδια πολεοδομία από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω εξαίρεση. Ειδικότερα, για την περίπτωση του Ν. 1337/1983 προσκομίζεται επιπρόσθετα και Υ.:. του αιτούντα, όπου δηλώνεται ότι το κτήριο κατασκευάστηκε πριν τις 31.12.1979.
  • Στην περίπτωση ανέγερσης πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955, προσκομίζεται:

α. μεταγενέστερη πολεοδομική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών στο κτήριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ημερομηνία κατασκευής της κατοικίας ή

β. αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτήριο προϋφίσταται του 1955, όπως συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτήριο με ημερομηνία προ της 9.8.1955. Ελλείψει σχετικών εγγράφων προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση από συμβολαιογράφο ή από αστυνομική αρχή παρουσία 2 μαρτύρων ότι το κτήριο ή τμήμα αυτού προϋφίσταται της 9.8.1955.

2. Για κτήριο ή τμήμα αυτού που βάσει ειδικών διατάξεων έχει ανεγερθεί χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία (π.χ. κτήριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εάν τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, καθώς και στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει χαθεί, στη φάση της υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα προσκομίζεται Υ.Δ. του αιτούντος, όπου δηλώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση αντιγράφου των ως άνω αναφερόμενων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να προσκομιστούν πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Ειδικά στην περίπτωση βεβαιωμένης, από την αρμόδια υπηρεσία, απώλειας οικοδομικής άδειας ή/ και αρχείων βάσει των οποίων μπορούν να εκδοθούν νομιμοποιητικά έγγραφα, προσκομίζεται άλλο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, φωτοαντίγραφο άδειας συνοδευόμενο από Υ.Δ. για τη γνησιότητά του, κλπ) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός της άδειας ή τα στοιχεία κατασκευής του κτηρίου/ τμήματος αυτού.

Β. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της συνολικής επιφάνειας που δηλώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και της επιφάνειας που εμφανίζεται στην/στις οικοδομικές άδειες /νομιμοποιητικά έγγραφα του κτηρίου ή τμήματος αυτού, θα πρέπει να καταχωρείται η αίτηση στο Πρόγραμμα βάσει των στοιχείων του ΠΕΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Επιθεωρητής δεν κάνει ακριβή αποτύπωση του κτηρίου, εάν η ασυμφωνία υπερβαίνει το 10% της επιφάνειας που εμφανίζεται στην/στις οικοδομικές άδειες /νομιμοποιητικά έγγραφα, ο αιτών θα πρέπει κατά το στάδιο υπογραφής της δανειακής σύμβασης να προσκομίσει:

  • έγγραφο/ άδεια από το/την οποίο/α να προκύπτει ότι η υπερβάλλουσα επιφάνεια υφίσταται νόμιμα
  • στην περίπτωση χώρου για τον οποίο μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010, αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την αλλαγή χρήσης.

Γ. Η αίτηση που αφορά σε κτήριο ή τμήμα αυτού που, βάσει των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού Θερμομόνωσης (Π.Δ. της 1.6/4.7.1979, ΦΕΚ :΄ 362) ή άλλων ειδικών διατάξεων κατασκευάστηκε βάσει οικοδομικής άδειας μεταγενέστερης της 31.12.1979 χωρίς εκπόνηση μελέτης θερμομόνωσης γίνεται δεκτή στο Πρόγραμμα.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ