ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γιατί μερικές φορές, ενώ πληρώνεται ένα ποσό σε εξόφληση δανείου δεν μειώνεται ισόποσα το υπόλοιπο του κεφαλαίου που οφείλεται;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Κάθε ποσό που καλείται να καταβάλει ο δανειολήπτης στην τράπεζα κατανέμεται και οδηγείται σε εξόφληση των οφειλομένων με την εξής σειρά: πρώτα καλύπτονται τα πάσης φύσεως έξοδα (δικαστικά, αμοιβές δικηγόρων και μηχανικών, ασφάλιστρα, τα τυχόν τέλη και φόροι), στη συνέχεια εξοφλούνται τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση προμήθειες της τράπεζας, έπεται η εξόφληση των τόκων (αρχίζοντας από τους τόκους υπερημερίας εάν υπάρχουν) και ακολουθεί η εξόφληση του κεφαλαίου.