ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να προσφύγει στον Τραπεζικό Δανεισμό;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η επιχείρηση θα πρέπει αρχικά να έχει εκτιμήσει τις ανάγκες της για το ύψος των δανειακών κεφαλαίων και να έχει προσδιορίσει τον σκοπό χρήσης τους. Τα τραπεζικά δανειακά προϊόντα θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα:

  • Με το σκοπό χρήσης των κεφαλαίων (ενδεικτικά δάνεια κεφαλαίου κίνησης, δάνεια αγοράς παγίων, δάνεια απόκτησης συμμετοχών, δάνεια εξαγωγών κλπ)
  • Με τη διάρκεια του δανείου (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα)
  • Με τους όρους αποπληρωμής (ανοικτά ή τακτών δόσεων και με τη σειρά τους μηνιαίας, 3μηνης, 6μηνης ή ετήσιας δόσης)
  • Με τη μορφή του επιτοκίου (σταθερό ή κυμαινόμενο)
  • Με τις ζητούμενες εξασφαλίσεις (π.χ. χωρίς εξασφαλίσεις, με ενοχικές – προσωπικές – εγγυήσεις, με εμπράγματες εξασφαλίσεις, με εγγύηση Δημοσίου κλπ)

 

Η επιχείρηση απευθύνεται στην Τράπεζα της επιλογής της για την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης.

Είναι σημαντικό, κάθε επιχείρηση που προτίθεται να αναλάβει ένα δάνειο, να γνωρίζει εκ των προτέρων αναλυτικά τους όρους δανεισμού και βεβαίως να τους αποδέχεται και να τους έχει λάβει υπόψη της για τη διαμόρφωση των προβλεπόμενων ταμειακών της ροών. Οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές θα πρέπει να είναι ικανές να εξυπηρετήσουν (αποπληρώσουν) τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους και τα πιθανά λοιπά έξοδα του δανείου.

Οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εξαγγελίες τους, δείχνουν να ξεπερνούν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζαν και να σχεδιάζουν και πάλι χρηματοδοτικά προϊόντα που θα απευθύνονται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κύρια προσδοκώμενα οφέλη από τη λήψη δανειακών κεφαλαίων είναι αφενός μεν η βελτίωση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης που μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά στη μείωση του κόστους αγοράς εμπορευμάτων ή/και πρώτων υλών,αφετέρου δε η δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που θα συμβάλλουν στη γενικότερη ανάπτυξη της επιχείρησης.

Σημαντική σημείωση:οι ανωτέρω αναφορές στοχεύουν στην ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα στην ελληνική αγορά χρηματοδοτικά εργαλεία/προγράμματα. Η τελική και αρμόζουσα κατά περίπτωση επιλογή προκύπτει μετά την περιγραφή της σχεδιαζόμενης επένδυσης ή γενικότερα του σκοπού χρήσης των κεφαλαίων που πρόκειται να αντληθούν.