ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τι προβλέπουν τα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 τυπικά έχει λήξει. Κατά τη διάρκειά της, προκηρύχθηκαν αρκετά προγράμματα που αφορούσαν στις ΜΜΕ διαφόρων κλάδων και τομέων της Οικονομίας, που δεν έτυχαν όλα ούτε της ίδιας ανταπόκρισης ούτε της ίδιας χρήσης και απορροφητικότητας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε την τελευταία διετία λόγω της ύφεσης και των προβλημάτων ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και των τραπεζών που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στη ζήτηση χρηματοδότησης.

Έργα που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης από τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ (βλ. στη συνέχεια) προκειμένου να αντλήσουν τυχόν συμπληρωματικά αναγκαία κεφάλαια.

Προτείνεται στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις ενημερώσεις που αναρτώνται στις ιστοσελίδες www.espa.gr, www.ependyseis.gr, www.mou.gr, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://www.pnai.gov.gr/ ή στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων http://www.e-kyklades.gr

 

ΕΣΠΑ 2014 -2020

Πρόκειται για την εξέλιξη και επέκταση του Κοινοτικού Πλαισίου που προβλέπει παροχή ενισχύσεων για την υποστήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Για τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» - σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx) - είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
 • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
 • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Οι Χρηματοδοτικές προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:

 

 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
 • Μετάβαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις
 • Αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων

 

 1. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
 • Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβαση στην απασχόληση με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά για τους νέους
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας

 

 1. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων
 • Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

 

 1. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, τους κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων
 • Ενεργειακά δίκτυα
 • Ευρυζωνικά δίκτυα

 

 1. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Σημαντικό σημείο διαφοροποίησης αυτής της προγραμματικής περιόδου έναντι των προηγουμένων είναι η ενεργός συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας, οι οποίες καλούνται, μέσω της εκπόνησης Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, να εντοπίσουν – και να εντάξουν για ενίσχυση – τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες είναι σε θέση να δημιουργήσουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με στόχο να επιτευχθούν σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για τη χώρα.

Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί 8 κλάδοι, στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα, οι οποίοι είναι:

 • Αγρο-διατροφή
 • Υγεία – φάρμακα
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μεταφορές
 • Υλικά – κατασκευές
 • Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 αποτελούν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.).Πρόκειται για εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής.

Η προβλεπόμενη κατανομή των πόρων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται συνολικά σε 168.170.562€. Η επιχειρηματικότητα της περιοχής των Κυκλάδων, αναπτυγμένη κυρίως στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών (τουρισμός - μεταφορές) και του πρωτογενούς τομέαμπορεί να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τους πόρους που θα διατεθούν.

 

Επενδυτικός Νόμος

Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους  4072/12, 4146/13 και 4242/14, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό  επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται από τον  εκάστοτε Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών και μορφής ενίσχυσης.

Περιληπτικά ο Επενδυτικός Νόμος:

 

Η περίοδος υποβολής προτάσεων αναμένεται και θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση.Περισσότερες πληροφορίες
www.startupgreece.gov.gr (Κατηγορία «Χρηματοδοτήσεις»)
www.mindev.gov.gr (Κατηγορία «Νέος επενδυτικός νόμος»)
www.ependyseis.gr

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=180&la=2