ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πού μπορεί μία επιχείρηση να αναζητήσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών της σχεδίων;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Τέσσερεις είναι οι βασικές πηγές άντλησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων:

  • Ίδια διαθέσιμα: κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της με ίδια κεφάλαια, είτε αυτά προέρχονται από εισφορές των ιδιοκτητών – μετόχων είτε από τα κέρδη που επιτυγχάνει
  • Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: Προγράμματα και πρωτοβουλίες που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα τμήμα του κόστους της επένδυσης ως δωρεάν επιχορήγηση (συνήθως με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.)
  • Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Επιδοτήσεων: Προγράμματα που εξασφαλίζουν ευνοϊκότερους όρους για την άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων (π.χ. παρέχουν Εγγυητικές Επιστολές για κάλυψη των κινδύνων δανεισμού ή παρέχουν επιδότηση του επιτοκίου ώστε να μειωθεί το χρηματοοικονομικό κόστος της επιχείρησης)
  • Τραπεζικός δανεισμός: κεφάλαια που παρέχονται έναντι αμοιβής (τόκος) και υποχρέωση επιστροφής σε συμφωνημένο χρονικό διάστημα