ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τι είναι «Χρηματοδοτικό σχέδιο»;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η σύγχρονη επιχείρηση, προκειμένου να υλοποιεί τους στόχους της και τις προγραμματισμένες ενέργειές της, αλλά και γενικά για να εξασφαλίζει τα απαραίτητα κεφάλαια για τις λειτουργικές της ανάγκες (Κεφάλαιο Κίνησης) και τις επενδυτικές της δαπάνες, θα πρέπει να καταστρώνει ένα χρηματοδοτικό σχέδιο, ένα πλάνο δηλαδή άντλησης κεφαλαίων.

Το χρηματοδοτικό σχέδιο πρέπει, ενδεικτικά, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Χρονικό ορίζοντα εφαρμογής του
  • Τις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει, διαχωρισμένες και καταγεγραμμένες σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό τους τουλάχιστον σε Κεφαλαίου Κίνησης και επενδυτικές
  • Τα ίδια κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν (ενδεικτικά συμμετοχές μετόχων, κέρδη προηγουμένων χρήσεων, αποθεματικά κλπ)
  • Τα αναγκαία ξένα κεφάλαια που θα αναζητηθούν, διαχωρισμένα και καταγεγραμμένα ανά πηγή (π.χ. κλασσικός τραπεζικός δανεισμός, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, προγράμματα που παρέχουν επιχορηγήσεις, συμμετοχικά επενδυτικά κεφάλαια κλπ)
  • Εκτίμηση του κόστους άντλησης των ξένων κεφαλαίων που θα προκύψει από την τελική επιλογή της ή των πηγών όπως αναφέρονται ανωτέρω

1_F387504121.1.jpg 

 

Εικ. 1 : Παράδειγμα Χρηματοδοτικού Σχεδίου