ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ / ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου

Αίτηση προέγκρισης του δικαιώματος χρήσης Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου

05/04/2017 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Παρακαλούμε να μας προεγκρίνετε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2081/92 το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου στην  επιχείρηση με τα παρακάτω στοιχεία.

 

Δηλώνουμε επίσης ότι λάβαμε γνώση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 224), με βάση την οποία “οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα” και με βάση την ίδια διάταξη “Επιτρέπεται μόνον επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία”.

 

Για τον έλεγχο της επων/μίας – Δ.Τ. καταβάλλεται τέλος 10,24 €

 

 

Η κατάθεση μπορεί να γίνει σε μία από τις δύο τράπεζες:

 

Alpha Τράπεζα Εθνική Τράπεζα

  Αρ. λογαριασμού: 6260 0200 2003 702

  IBAN: GR09 0140 6260 6260 0200 2003 702

  Αρ. λογαριασμού: 4695 4511 088

 

  ΙΒΑΝ: GR58 0110 4690 0000 4695 4511 088