ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/ΜΗΤΡΩΟ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα. Αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) η σύσταση των Ι.Κ.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4712/2020 (ΦΕΚ146/Α/29.7.2020)

31/07/2020 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι με το Νόμο 4712/2020 (ΦΕΚ146/Α/29.7.2020) «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμήσεων/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.» θεσμοθετήθηκαν αλλαγές α) για τη συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και β) για τη σύσταση των ΙΚΕ μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Στο άρθρο 23 του νόμου αναφέρονται οι αλλαγές για τη συμμετοχή των προσώπων στα συλλογικά όργανα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο άρθρο 24 του νόμου περιγράφεται η διαδικασία σύστασης ΙΚΕ η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://eyms.businessportal.gr/ με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, με έναρξη ισχύος μετά το πέρας τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή την 29/10/2020.


DOWNLOADS