ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΓΕΜΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ

Ενημέρωση σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών

Με το νόμο 4548/2018 ΦΕΚ 104Α αναμορφώθηκε το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών

24/01/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Ερμούπολη 15/01/2019
Αριθμ.Πρωτ. 672

 

ΠΡΟΣ
1) Λογιστές Νομού Κυκλάδων
2) Συλλόγους Λογιστών Νομού Κυκλάδων

Στο πλαίσιο της καθημερινής και συνεχούς συνεργασίας της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τους λογιστές του νομού Κυκλάδων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Με το Νόμο 4548/2018 ΦΕΚ 104Α αναμορφώθηκε το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 κάθε έγγραφο της Ανώνυμης Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής τουλάχιστον ενδείξεις: α) τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., β) τη Νομική Μορφή, την επωνυμία, την έδρα και ενδεχομένως το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία. Αν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου, τότε πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβλημένο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 183 οι υφιστάμενες Ανώνυμες Εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 183 οι ανώνυμες εταιρείες με κεφάλαιο κάτω των 25.000€ οφείλουν το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019 να αυξήσουν το κεφάλαιό τους σε 25.000€ ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές. Σε ολόκληρο το άρθρο 184 γίνεται αναφορά για την κατάργηση ανωνύμων μετοχών.

Επίσης με το Νόμο 4541/2018 ΦΕΚΑ΄93 τροποποιήθηκε ο Νόμος 3190/1955 για τις Ε.Π.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 οι Ε.Π.Ε. που έχουν αόριστη διάρκεια έχουν ημερομηνία λήξης την 31 Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν 3419/2005 όπως ισχύει θα πρέπει σε κάθε έγγραφο που αναρτάται στο ΓΕΜΗ να αναγράφεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


DOWNLOADS