ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19 (υποβολή έως 15/5/2020)

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19

07/05/2020 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


2014_2020_banner_F687480179.jpg

Eνίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. H επιστρεπτέα προκαταβολή, είναι η ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
 
Σε ποιους απευθύνεται
  • Iδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των ατομικών, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απασχολούσαν έναν  έως 500 εργαζόμενους, κατά την 31η Μαρτίου 2020 ή
  • Iδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου.
Περίοδος υποβολής
από 3/4/2020 έως 15/5/2020
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport η οποία αποτελεί εφαρμογή του TAXISnet της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/mybusinesssupport
Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του Άρθρου 4 της παρούσας, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων, κατά περίπτωση.
Το περιεχόμενο της αίτησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.Α, του ΦΕΚ του προγράμματος που είναι αναρτημένο στα Σχετικά αρχεία.
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Δάνειο / Επιδότηση επιτοκίου
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Οι όροι και οι προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Τι χρηματοδοτείται
Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - Κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου 2020) × ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή × 800/3]
β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Κύκλος εργασιών μηνός Μαρτίου 2020) × ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή × 800/3]
γ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα πρώτου τριμήνου 2020) × ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή × 800/3],
δ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνός Μαρτίου 2020) × ποσοστιαία διαφορά
εσόδων εξόδων] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή × 800/3]
Η ανάλυση των παραπάνω όρων περιέχεται στο ΦΕΚ του προγράμματος στα Σχετικά αρχεία.
Η ενίσχυση που προκύπτει  δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων, (με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5):
α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020
β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 1 έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020
γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020
δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020
ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις δικαιούχους που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, ακόμα και εάν δεν παρουσίασαν πτώση εσόδων τον Μάρτιο ή είχαν μηδενικά έσοδα αναφοράς.
Παρέχεται δυνατότητα:
α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του Άρθρου 2 της παρούσας
β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.
Προϋπολογισμός
€ 1.000.000.000
Σχετικά αρχεία
• ΦΕΚ Προγράμματος Επιστρεπτέας Προκαταβολής (PDF - 362,67 Kb)
 
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.aade.gr/mybusinesssupport
Τηλ. 213 1621000
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.aade.gr/mybusinesssupport
 


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ