ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2018 με προθεσμία εξόφλησης έως 30/11/2019

Κάθε επιχείρηση πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2018 έως 30/11/2019

25/10/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Για τον λόγο αυτό και προς διευκόλυνση των μελών του το Επιμελητήριο Κυκλάδων θα αποστείλει άμεσα σε κάθε επιχείρηση τις Ταυτότητες Πληρωμής για το Τέλος Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. κάθε έτους και ενημερώνει τα μέλη του ότι η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πρόκειται να βεβαιώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αρμόδια Φορολογική Αρχή.

Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:

α) Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους

    • μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ
    • σε Τράπεζα
    • με Πιστωτική Κάρτα

β) Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο

γ) Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)

δ) Ως προθεσμία εξόφλησης των παραπάνω ετησίων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται η 30/11/2019.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στην έδρα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο και στα γραφεία μας στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο και Τήνο.