ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τι πρέπει να προσέχω σε μία σύμβαση δανείου;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η σύμβαση που υπογράφουμε με την Τράπεζα αποτελεί την απεικόνιση της συμφωνίας που κάνουμε μαζί της στο πλαίσιο της λήψης του δανείου. Θα πρέπει λοιπόν να περιγράφει ακριβώς το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας.

Τα βασικά στοιχεία μιας δανειακής σύμβασης είναι:

 • Οι αντισυμβαλλόμενοι: θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα στοιχεία του δανειστή (όχι μόνο η επωνυμία της τράπεζας αλλά και το ονοματεπώνυμο και ο τίτλος του/των στελεχών που υπογράφουν για λογαριασμό της Τράπεζας) όσο και τα στοιχεία του δανειζομένου (επωνυμία επιχείρησης και ονοματεπώνυμο εκπροσώπου αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο και στοιχεία ταυτότητας αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) και των τυχόν εγγυητών.

 • Περιγραφή του δανειακού προϊόντος: θα πρέπει να παρέχεται μία σύντομη αλλά σαφής περιγραφή του συγκεκριμένου δανειακού προϊόντος. Να περιγράφεται ο σκοπός λήψης του δανείου. Να διευκρινίζεται αν και ποιες εξασφαλίσεις απαιτούνται για τη χορήγηση του δανείου. Στην περίπτωση ενοχικών εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων) να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν την εγγύηση, τα οποία θα κληθούν να προσυπογράψουν τη δανειακή σύμβαση. Στην περίπτωση εμπραγμάτων εξασφαλίσεων (προσημείωση υποθήκης, παρακράτηση κυριότητας) θα πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το εμπράγματο δικαίωμα που λαμβάνεται ως εγγύηση (π.χ. περιγραφή του ακινήτου που προσφέρεται για προσημείωση) και το ύψος του ποσού που η εγγύηση αυτή καλύπτει. Να περιγράφεται με ακρίβεια ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου. Ειδικά στην περίπτωση εξόφλησης με δόσεις, να παραδίδεται μαζί με τη σύμβαση και το δοσολόγιο εξόφλησης του δανείου ώστε να γνωρίζει ο δανειολήπτης τις ημερομηνίες και το ποσό που πρέπει κάθε φορά να εξοφλεί.

 • Το ονομαστικό επιτόκιο: είναι ίσως το ουσιαστικότερο στοιχείο ενός δανείου. Θα πρέπει να αναφέρεται όχι μόνο το ύψος αλλά και η φύση του επιτοκίου. Αν το επιτόκιο είναι σταθερό θα πρέπει να αναφέρεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (π.χ. 5,5%). Αν το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια πως, πότε και με ποιες προϋποθέσεις αυτό μεταβάλλεται. Ένα κυμαινόμενο επιτόκιο μπορεί να είναι σύνθετο. Να αποτελείται από ένα επιτόκιο αναφοράς που μεταβάλλεται (π.χ. το EURIBOR) και από ένα σταθερό περιθώριο που προστίθεται κάθε φορά στο κυμαινόμενο μέρος. Σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2501/2002 (Πράξη Διοικητού Τραπέζης Ελλάδος) στις συμβάσεις δανείων που προβλέπουν κυμαινόμενο επιτόκιο προσδιορίζεται το επιτόκιο αναφοράς που αποτελεί το δείκτη μεταβολής του συμβατικού επιτοκίου, όπως π.χ. παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Euribor, απόδοση ομολόγων, βραχυπρόθεσμων τίτλων κλπ. Επίσης στη σύμβαση πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος προσαρμογής του συμβατικού επιτοκίου ως εξής:
 • ως ανώτατο πολλαπλάσιο της εκάστοτε μεταβολής του επιτοκίου αναφοράς ή
 • ως το εκάστοτε προκύπτον άθροισμα του ύψους του επιτοκίου αναφοράς πλέον ενός περιθωρίου καθοριζόμενου μέχρι ενός ανώτατου ορίου
 • Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ): αποτελεί τον υπολογισμό του συνολικού κόστους της πίστωσης για τον δανειολήπτη, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των λοιπών εξόδων. Εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό.
 • Το ύψος της παρεχόμενης πίστωσης και το νόμισμα: το ποσό που χορηγείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης και το νόμισμα στο οποίο αυτή χορηγείται αλλά και πρέπει να εξοφληθεί. Στην περίπτωση που το δάνειο είναι σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο συναλλαγματικός κίνδυνος που αναλαμβάνει ο δανειολήπτης καθώς – τις περισσότερες φορές – είναι αναγκασμένος να εξοφλεί τις δόσεις του δανείου σε ευρώ, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα του δανείου με την ισοτιμία κάθε φορά που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής της δόσης.

 • Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης: εάν η σύμβαση αφοράδανειακό προϊόν που εκταμιεύεται εφάπαξ ή με συγκεκριμένες τμηματικές εκταμιεύσεις, θα πρέπει να αναφέρεται το διάστημα εντός του οποίου το δάνειο πρέπει να εξοφληθεί. Εάν το δανειακό προϊόν αφορά χορήγηση ορίου πίστωσης θα πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια ισχύος του ορίου και ο τρόπος / προθεσμία ανανέωσής του.

 • Πρόσθετα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα: θα πρέπει να αναφέρονται τα αρχικά, μη επαναλαμβανόμενα, έξοδα που θα πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης. Όταν το ύψος τους εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τον δανειστή θα πρέπει να παρέχεται εκτίμησή τους. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως διοικητικά έξοδα, νομικά έξοδα, έξοδα εκτίμησης ακινήτου κλπ.

 • Πρόσθετα επαναλαμβανόμενα έξοδα: θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στα έξοδα αυτά καθώς και στην περιοδικότητα της καταβολής τους. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως την ασφάλεια αποπληρωμής του δανείου (ζωής ή/και μόνιμης ολικής ανικανότητας, ανεργίας κλπ), την ασφάλεια πυρός, την ασφάλεια εξοπλισμού κλπ. Θα πρέπει τέλος να αναφέρεται σαφώς εάν η συγκεκριμένη επιβάρυνση είναι προαιρετική ή υποχρεωτική.

 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής: θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά σχετικά με τη δυνατότητα και τους όρους πρόωρης αποπληρωμής του δανείου και για τυχόν πρόσθετα σχετικά έξοδα.

 • Το Δίκαιο που εφαρμόζεται σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών μεταξύ πιστωτή και δανειολήπτη: ο δανειολήπτης θα πρέπει να γνωρίζει ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών που τυχόν θα προκύψουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης.