ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Ν. Αιγαίο

Έναρξη υποβολής αιτήσεων της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5047757

01/12/2022 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο» με MIS 5047757, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 7384/2158/Α3/09.12.2019 (ΑΔΑ 6Y7T46MTΛΡ- 610) (ΕΥΔ Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) Απόφαση Ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.      

Αντικείμενο της Πράξης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων 800 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. 

Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

200

2

Τεχνίτης Ελασματουργός

200

3

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

200

4

Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων

200

5

Τεχνίτης Σωληνουργός

200

6

Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών

200

7

Χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων έργου

200

8

Τεχνίτης Ξυλουργός

200

9

Χειριστής Μηχανημάτων Έργων για Εκσκαφή και Φόρτωση

200

10

Τεχνίτης Τοποθέτησης Ικριωμάτων

200

11

Τεχνίτης Καθαρισμού και Βαφής Μετάλλων

200

12

Τεχνίτης Μόνωσης - Μονωτής

200

13

Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

200

14

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

200

15

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce

200

16

Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης μονάδων εστίασης

200

17

Στέλεχος εξαγωγικού / διεθνούς εμπορίου

200

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 200 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.000,00 €.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων 

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από τον Φορέα στην ιστοσελίδα του έργου http://katartisi.e-kyklades.gr  

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 01/12/2022 και ώρα 00:00:01 

Στην ιστοσελίδα του έργου  http://katartisi.e-kyklades.gr  υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi@cycladescc.gr  (e-mail)  και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 161)

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης


DOWNLOADS