ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MIS 5047757

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Νότιο Αιγαίο)»

Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

04/04/2022 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Νότιο Αιγαίο)», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων 800 εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Η Πράξη περιλαμβάνει 12 ατομικές Συνεδρίες ανά ωφελούμενο καθώς και πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 1.576.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910087). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο» με MIS 5047757, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 7384/2158/Α3/09/12/2019 (ΑΔΑ 6Y7T46MTΛΡ- 610) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από – εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρα 14.00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 23.59.59. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 14.00.


DOWNLOADS