ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MIS 5074788

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»

Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

13/01/2022 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης 285 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά, ισόρροπα κατανεμημένοι στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να επικαιροποιήσουν / διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες, με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και κατ' επέκταση, την θετική επίπτωση στην παραγωγικότητά τους, την προσαρμογή τους στις σημερινές αναπτυξιακές προοπτικές και τις αλλαγές του τεχνολογικού περιβάλλοντος. Oι ενέργειες του έργου αφορούν την κατάρτιση σε επαγγέλματα που εντάσσονται σε κλάδους και τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας ΝΑ (RIS3), και που θα διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων ώστε να οδηγήσουν σε αντίστοιχη πιστοποίηση. Η Πράξη περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 342.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0671. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ06710000). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074788, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 449/03-02-2021 (ΑΔΑ 6Π137ΛΞ-ΟΧΖ) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από – εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14.00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00.


DOWNLOADS