ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ BUSINESS PLAN

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ (BUSINESSPLAN)

Καλύπτει απαιτήσεις Αναπτυξιακού Νόμου

11/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


1      ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.2   ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Χ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1.3   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.4   ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
2.1   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
2.2   ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
2.3   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
2.4   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
2.5   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
2.6   ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
2.7   ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
2.7.1   Υποδομές Περιοχής της επένδυσης
2.7.2   Χωροταξικά και Περιφερειακά Πλεονεκτήματα
2.7.3   Φέρουσα ικανότητα περιοχής
2.7.4   Στατιστική Κατάταξη
2.7.5   Συνοπτική περιγραφή κτιριακώνεγκαταστάσεων
2.8   ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
2.8.1   Χρόνος έναρξης και αποπεράτωσης της επένδυσης (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης)
2.8.2   Χρηματοδοτικό Σχήμα
3   Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
3.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
3.1.1   Βασικά μεγέθη Τουριστικού τομέα
3.2   ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3.2.1   Η Στρατηγική του Υπουργείο Τουρισμού
3.2.2   Δραστηριότητες της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τοπικά και περιφερειακά
3.2.3   Ανάλυση Εποχικότητας - τάσεις
3.3   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
3.3.1   Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας
3.3.2   Διοικητική Διάρθρωση και δημογραφικά στοιχεία της Περιφέρειας και του γεωγραφικού διαμερίσματος της επένδυσης
3.3.3   Χωροταξική Διάρθρωση και Χωρική Οργάνωση
3.3.4   Προσπελασιμότητα & Υποδομές Μεταφορών
3.3.4.1.   Οδικό Δίκτυο
3.3.4.2.   Αεροπορικές Συνδέσεις-Υποδομές
3.3.4.3.   Θαλάσσιες Συνδέσεις-Υποδομές
3.3.5   Περιβάλλον
3.3.5.1.   Φυσικό Περιβάλλον
3.3.5.2.   Προστασία Περιβάλλοντος
3.3.6   Πολιτισμός –πολιτιστικό απόθεμα
3.3.7   Οικονομία και Απασχόληση
3.3.8   Αγορά Εργασίας
3.1   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
3.1.1   Αφίξεις
3.1.2   Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα
3.1.3   Το τοπικό ξενοδοχειακού & λοιπό δυναμικόκαι  το Περιφερειακό
3.1.4   Μέσες Πληρότητες Καταλυμάτων
3.1.5   Ανάλυση SWOT-τομέας Οικονομίας
3.1.6   Πρόγραμμα προβολής Περιφέρειας
3.1.7   Μελέτες, Έρευνες,Προβλέψεις τάσεων,κατάταξη Χώρας(Country Brand Index)
3.1.8   Τουρισμός και κλιματική αλλαγή
  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
4.1   ΓΕΝΙΚΑ
4.2   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
4.2.1   Τιμολογιακή Πολιτική - Πληρότητα
4.2.2   Ανάλυση Εσόδων 5ετίας
4.2.2.1.   Μέση πληρότητα μονάδας, Μέση τιμήδίκλινου, Αριθμός δωματίων
4.2.3   Προβλέψεις Εσόδων
4.2.3.1.   Προβλεπόμενα Έσοδα Διανυκτερεύσεων
4.2.3.2.   Προβλεπόμενα Έσοδα Πρωινών
4.2.3.3.   Έσοδα  Από Καφετέρια - BAR
4.2.3.4.   Έσοδα  από Εστιατόριο
4.2.3.5.   Συνολικά έσοδα από Εστίαση
4.2.4   Ανάλυση εσόδων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
4.2.5   Συνολικά Προβλεπόμενα Έσοδα
4.2.6   Προβλέψεις Εξόδων
4.2.6.1.   Προβλέψεις Αμοιβών Προσωπικού
4.2.6.2.   Προβλέψεις Δαπανών σε Τρόφιμα - Ποτά
4.2.6.3.   Προβλέψεις Δαπανών προώθησης - προβολής
4.2.6.4.   Προβλέψεις Λοιπών Δαπανών Λειτουργίας
4.2.7   Συνολικό Κόστος  Διάθεσης - Πωλήσεων
5   ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (P&L) 5ΕΤΙΑΣ
5.1.1   Αποτελέσματα
5.1.2   Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επένδυσης
5.2   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
6   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

  1. Πλήρεις πίνακες οικονομικών στοιχείων (spreadsheets)
  2. Στατιστικές  αφίξεων ανά Χώρα
  3. Εξέλιξη ταξιδιωτική δαπάνης
  4. Κτιριολογικό πρόγραμμα
  5. Κατόψεις μονάδας