ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:
Ενίσχυση εστίασης για θερμαντικά σώματα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την υπ.αρ. 6692/1480/Α3 πρόσκλησή του κάλεσε τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν, με σκοπό την ενίσχυση των Επιχειρήσεις του Τομέα Εστίασης, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και σημαντική ζημία λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Οι επιπτώσεις από την έξαρση της νόσου COVID-19 έχουν δημιουργήσει σοβαρή επιβράδυνση ολόκληρη την οικονομίας πλήττοντας τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και τα νοικοκυριά. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η περίπτωση των επιχειρήσεων του τομέα της εστίασης όπου παρατηρείται συγκέντρωση πλήθους δυσανάλογο με το διαθέσιμο χώρο το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες περιορισμού της νόσου. Για την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, θα επιχορηγηθούν οι επιχειρήσεις εστίασης, για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΙΣΧΥΕΙ:
από 08/12/2020  εώς 31/12/2023 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 60.000.000

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
EUR 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
εώς 31/12/2023 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων εξωτερικών χώρων σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και με τα με κάθε τρόπο παραχωρημένα από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, κλπ) καθώς και για τις εξωτερικές επιφάνειες που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020, ιδιόκτητα δηλαδή ή /και νοικιασμένα.
ΑΦΟΡΑ:
Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ'ΚΠΣ:
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
ΤΟΜΕΙΣ :
Παροχή Υπηρεσιών
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :
Από 0 έως 250 εργαζόμενους
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικές συσκευές - μια ανά 10 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα χρησιμοποιούμενου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ έκαστη.
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Αναμένεται η προκήρυξη της δράσης και περισσότερες πληροφορίες από την πρόσκληση που θα δημοσιευθεί και θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις.


ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στις 18/12/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,67 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις Ενωσιακής Συνδρομής), έναντι προϋπολογισμού του συνόλου των Προγραμμάτων ύψους 19 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (15,3 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, ούτε ο προϋπολογισμός άλλων Προγραμμάτων (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους). Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΙΣΧΥΕΙ:
από 18/12/2014 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 4670000000
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS