ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομήςκαι της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στηνεσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
ΕΝΕΡΓΟ
ΙΣΧΥΕΙ:
από 29/03/2016 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 70.000.000

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
EUR 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
έως 50%
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
από 29/03/2016  εώς 17/05/2016 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
ΑΦΟΡΑ:
Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ'ΚΠΣ:
ΤΟΜΕΙΣ :
Τουρισμός
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός ,Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος, Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού), Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες, Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων, Δαπάνες προβολής – προώθησης
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD :
Προκήρυξη προγράμματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚΜεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00. Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση


ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/11_02_2016_Prokhruksh_Odhgos_Pararthmata_Tourismos.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/tourismos_sunopsh_teliko.pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στις 18/12/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,67 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις Ενωσιακής Συνδρομής), έναντι προϋπολογισμού του συνόλου των Προγραμμάτων ύψους 19 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (15,3 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, ούτε ο προϋπολογισμός άλλων Προγραμμάτων (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους). Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΙΣΧΥΕΙ:
από 18/12/2014 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 4670000000
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS