ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Νεοφυής Επιχειρηματικότητα


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
ΕΝΕΡΓΟ
ΙΣΧΥΕΙ:
από 17/03/2016 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 72.000.000

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
EUR 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
από 17/03/2016  εώς 27/04/2016 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012
ΑΦΟΡΑ:
Φυσικά Πρόσωπα, Άνεργοι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ'ΚΠΣ:
ΤΟΜΕΙΣ :
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Αγορά εξοπλισμού, Λειτουργικά, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Αποσβέσεις παγίων, Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, Προμήθεια αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου , Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD :
Προκήρυξη προγράμματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚΜεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00. Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση


ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/11_02_2016_Prokurhksh_Odhgos_Pararthmata_Neofuhs.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/neofyhs_telikh.pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στις 18/12/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,67 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις Ενωσιακής Συνδρομής), έναντι προϋπολογισμού του συνόλου των Προγραμμάτων ύψους 19 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (15,3 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, ούτε ο προϋπολογισμός άλλων Προγραμμάτων (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους). Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΙΣΧΥΕΙ:
από 18/12/2014 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 4670000000
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS