ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
ΕΝΕΡΓΟ
ΙΣΧΥΕΙ:
από 08/03/2016 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 32.500.000

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
EUR έως 50.000 ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
από 08/03/2016  εώς 15/04/2016 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Εισοδηματικά κριτήρια, Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
ΑΦΟΡΑ:
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Άνεργοι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ'ΚΠΣ:
ΤΟΜΕΙΣ :
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Δαπάνες για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD :
Προκήρυξη προγράμματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚΜεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00. Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση


ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/11_02_2016_Prokurhksh_Odhgos_Pararthmata_Ptuxiouxoi.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/ptyxiouxoi_synopsh-v3.pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014-2020


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στις 18/12/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,67 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις Ενωσιακής Συνδρομής), έναντι προϋπολογισμού του συνόλου των Προγραμμάτων ύψους 19 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (15,3 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, ούτε ο προϋπολογισμός άλλων Προγραμμάτων (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους). Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΙΣΧΥΕΙ:
από 18/12/2014 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 4670000000
ΠΛΑΙΣΙΟ:

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS