ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II)
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές δια μέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων, προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων marketing, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας, εκσυγχρονισμού εξοπλισμού κτλ. Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως ΜμΕ) να αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό ως βασική στρατηγική προτεραιότητά τους. Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» τις υποστηρίζει προκειμένου να εκπληρώσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή, με ενισχύσεις που φθάνουν μέχρι και σε 55% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
ΕΝΕΡΓΟ
ΙΣΧΥΕΙ:
από 05/08/2013  εώς 10/10/2013 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 30.000.000

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
EUR Από 20.000,00 έως 200.000,00 ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Από 30% έως 55%, ανάλογα με τον κλάδο και το μέγεθος των επιχειρήσεων
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
από 05/08/2013  εώς 10/10/2013 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος/εταίρος σε ομαδικό σχήμα ...
ΑΦΟΡΑ:
Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ'ΚΠΣ:
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
ΤΟΜΕΙΣ :
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Υπουργείο Ανάπτυξης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις, ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών, Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας ...
ΣΧΕΤΙΚΟ DOWNLOAD :
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΕΛΑΝΕΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10671, contact@elanet.gr, 210-3620242, www.elanet.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.elanet.gr/
http://www.efepae.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ :
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» εξειδικεύει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη περίοδο 2007-2013. Οι παρεμβάσεις του αναφέρονται στους τομείς της έρευνας, τεχνολογία και καινοτομίας, στη μεταποίηση – υπηρεσίες - εμπόριο, με τη μορφή κυρίως κρατικών ενισχύσεων, στη προστασία του καταναλωτή, στην ενέργεια και την προώθηση των ανανεώσιμων μορφών της και στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον τομέα της υγείας. Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΕ για την περίοδο 2007-2013 είναι «η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας». Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε 3 στρατηγικούς στόχους: 1. Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. 2. Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και διασφάλιση των φυσικών, θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν. 3. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :
Υπουργείο Ανάπτυξης
ΙΣΧΥΕΙ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
EUR 
ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS