ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

3 Νέα Προγράμματα «Πράσινης Επιχειρηματικότητας» από το Υπουργείο Ανάπτυξης

20/07/2009 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


3 Νέα Προγράμματα «Πράσινης Επιχειρηματικότητας»

Τρία νέα προγράμματα ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση του «πράσινου» επιχειρείν. Πρόκειται για τα προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2009», «Πράσινες Υποδομές 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (Ε.Π.ΑΝ ΙΙ), καθώς και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) των 5 περιφερειών μεταβατικής στήριξης. Πιο αναλυτικά:

Πράσινη Επιχείρηση 2009

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφισταμένες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες εταιρικές επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.), του τομέα της μεταποίησης κυρίως, οι δραστηριότητες των οποίων αντιστοιχούν στις κατηγορίες των κωδικών ΚΑΔ 2008 που ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα του Οδηγού του προγράμματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού γενικά και στο 60% για νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές.

Πράσινες Υποδομές 2009

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφισταμένες ή υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες εταιρικές επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 300.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 30% έως 60% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Μετεγκατάσταση 2009

Το πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις, ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ. Σαν στόχο έχει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους καθώς και την αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εντός αστικού ιστού. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφισταμένες κερδοφόρες μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας και 3 δημοσιευμένους ισολογισμούς, καθώς και επιχειρήσεις υποστηρικτικές των μεταποιητικών, οι οποίες προτίθενται να μετεγκατασταθούν σε συγκεκριμένες οργανωμένες, οριοθετημένες και θεσμοθετημένες περιοχές. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού γενικά και στο 60% για νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στα ανωτέρω προγράμματα ορίστηκε η 06/10/2009, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22/11/2009, για να ακολουθήσει ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης http://www.ypan.gr/c_announce/45_5404_cms.htm.