ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

24/03/2009 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Η Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II), καθώς και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007 - 20013.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των επιχειρήσεων στη Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ορίστηκε η 26η Μαρτίου 2009.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από φορείς καινοτομίας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Κλαδικές εταιρείες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης) για την επίλυση προβλήματος ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), που απασχολούν έως 20 εργαζόμενους, πληρούν μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις και οι δραστηριότητές τους εντάσσονται στις κατηγορίες των κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 που ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα/πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση να απαιτεί την τεχνογνωσία/εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Κάθε κουπόνι καινοτομίας που χορηγείται σε επιχείρηση είναι μέγιστης ονομαστικής αξίας 7.000 € και ανταλλάσσεται με την τεχνογνωσία/εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται από τους φορείς καινοτομίας.

Μετά την επίλυση του θέματος/προβλήματος και την ολοκλήρωση του σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας, η επιχείρηση παραδίδει το κουπόνι της στον φορέα καινοτομίας, οποίος επιχορηγείται για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην επιχείρηση.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη Δράση, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας - Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Τμήμα Α' Μεταφοράς Τεχνολογία, τηλ. 210 7458172 (υπεύθυνος επικοινωνίας: Β. Γέρος, vgeros@gsrt.gr) και το δικτυακό τόπο http://www.gsrt.gr/.