ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - "e-Services" (Προδημοσίευση Δράσης)

16/10/2008 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Περιγραφή - στόχοι του προγράμματος:

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύεται η παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν. Ειδικότερα, στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν:

 • Στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας (με απαραίτητη την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης).
 • Στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες (διαδραστική πληροφόρηση, υποστήριξη ή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα κλπ.) που αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01-01-2008.
 2. Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας της δράσης (δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή των γεωργικών προϊόντων του Παρ. Ι της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες).
 3. Η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
 4. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους:

 • Κατ' αρχήν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) και
 • εφόσον ολοκληρωθεί ορθά η ηλεκτρονική υποβολή, εν συνεχεία έντυπα (μέσω ταχυδρομείου - courier - ιδιοχείρως στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε.) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29-10-2008, 14:00.

e-services_logo_F25045.jpg

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αφορούν προδημοσίευση της δράσης, επομένως για την έναρξη υποβολής αιτήσεων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Τι χρηματοδοτείται:

Αντιπροσωπευτικές (αλλά όχι περιοριστικές/εξαντλητικές) περιπτώσεις εφαρμογής εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θεωρούνται:

 • Το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Η ηλεκτρονική εκπαίδευση, επιμόρφωση, ξενάγηση.
 • Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης - πληροφόρησης.
 • Λοιπές εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ τηλεδιάσκεψη κλπ).

Στο πλαίσιο της δράσης δεν υποστηρίζεται/επιχορηγείται:

 1. Η ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων ή ιστοσελίδων αποκλειστικά πληροφοριακού χαρακτήρα που περιορίζονται σε απλή καταγραφή/ παρουσίαση της εταιρίας και των προϊόντων/ υπηρεσιών της (π.χ. ενημερωτικά site), χωρίς την υλοποίηση συγκεκριμένης υπηρεσίας με δοσοληπτικές λειτουργίες.
 2. Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται ήδη από την επιχείρηση.
 3. Τερματικός εξοπλισμός (PCs, PDAs κλπ.) που στοχεύει στην πρόσβαση στην υπηρεσία του προσωπικού της επιχείρησης ή συνεργατών - προμηθευτών της.
 4. Η ανάπτυξη/ επέκταση υπηρεσιών που δεν στοχεύουν σε πελάτες αλλά στην αναβάθμιση εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης ή λειτουργιών σε σχέση με συνεργάτες - προμηθευτές.
 5. Η ανάπτυξη/ επέκταση υφιστάμενων συστημάτων CRM, CMS, ERP κλπ, η σκοπιμότητα των οποίων δεν διασυνδέεται σαφώς με συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία που θα παρασχεθεί στο πλαίσιο του έργου και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας δράσης.
 6. H απλή υλοποίηση αυτοματοποιημένων δικτύων φωνής (IVR) που περιλαμβάνει γενική ενημέρωση και απλή δρομολόγηση, ενώ η τελική υπηρεσία - ολοκλήρωση της συναλλαγής διεκπεραιώνεται στη συνέχεια μέσω τηλε-εκπροσώπου (live agent).
 7. Ενέργεια καθαρά προωθητικού χαρακτήρα (π.χ. internet marketing campaign) που δεν αφορά και δεν διασυνδέεται σαφώς με την βασική υπηρεσία που παρέχεται στο πλαίσιο του έργου.

Η διανομή των υπηρεσιών που θα παρέχονται στο πλαίσιο των ενισχυόμενων έργων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ή σε συνδυασμό περισσοτέρων καναλιών διανομής:

 • Internet (www)
 • Mobile (GPRS, 3G)
 • Voice (interactive)

Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών που υποστηρίζει το καθένα από αυτά, όπως: eCommerce platforms, interactive web portals, web-stream, wikis, blogs, podcasts, RSS feeds, Web2SMS, bluetooth, SMS, MMS κλπ., αλλά και σύγχρονων τάσεων όπως Web και Social Networks.

Ύψος και είδος ενίσχυσης: ποσοστό επιχορήγησης 60%

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 50.000 € με αντίστοιχη επιχορήγηση έως του ποσού των 30.000 €.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 5.000 €.

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού λειτουργίας του e-service (σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης).
 2. Δαπάνες λογισμικού.
 3. Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής στο internet.
 4. Δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες.
 5. Ενέργειες προώθησης/προβολής (έως του ποσού των 4.000 €).
 6. Υπηρεσίες συμβούλων (έως του ποσού των 1.000 €, για προϋπολογισμό πρότασης έως και 15.000 € και έως του ποσού των 1.500 €, για προϋπολογισμό πρότασης άνω των 15.000 €).

Σημειώνεται ότι:

 • Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/εξοφλήσεις) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων της δράσης και έως την 31/12/2008.

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Δράση ανέρχεται στα 17.000.000 €, από τα οποία το 60% (10.200.000 €) προέρχονται από δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 40% (6.800.000 €) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ