ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαδικασία ίδρυσης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα μητρώα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

22/03/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


 

Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει: 

 1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο Χώρος Εγκατάστασης της. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
 2. Να ασφαλιστείτε στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε.
 3. Να πάρετε από το Επιμελητήριο: "Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου", που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας - Έντυπο Αίτησης ΠροεγγραφήςΣημείωση: i) Η βεβαίωση εκδίδεται από το Επιμελητήριο γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β Ν 2081/ 92: "Οι Δ.Ο.Υ είναι υποχρεωμένες να μην χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητος, αν αυτά δεν τους προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο". ii) Για να εκδοθεί από το Επιμελητήριο Κυκλάδων βεβαίωση για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80).
 4. Να πάρετε "Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
 5. Να εγγραφείτε στο Επιμελητήριο Κυκλάδων γιατί: α) Η εγγραφή στο  Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική, β) Θα πρέπει να πάρετε Ταμειακή Ενημερότητα  (την  οποία σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α άρθρου. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησής σας). Σημείωση: Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
 6. Να θεωρήσετε Βιβλία και Στοιχεία του ΚΒΣ, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
 7. Να εκδοθεί "Άδεια Λειτουργίας", που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την επιχείρησή σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 
 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή Προσωπικών/Ατομικών Επιχειρήσεων στα μητρώα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων έχουν ως εξής:

 1. Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που χορηγήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και αντίγραφα των βεβαιώσεων τυχόν μεταβολών (σε περίπτωση απώλειας, υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη Δ.Ο.Υ).
 2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Για αλλοδαπούς εκτός χωρών Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης απαιτείται άδεια παραμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ.
 3. Αντίγραφο της άδειας άσκησης ή του πτυχίου επαγγέλματος του επιχειρηματία ή του απασχολούμενου προσωπικού, όταν για τη λειτουργία της επιχείρησης απαιτείται από το νόμο (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, κουρείς, κομμωτές κλπ.)
 4. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας - όπου αυτή απαιτείται – (εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και ποτών, κομμωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.) ή απαλλαγής από την άδεια που χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση της Νομαρχίας. Σε περίπτωση που αυτή δεν έχει εκδοθεί, ο αριθμός πρωτοκόλλου φανερώνει την υποβολή των δικαιολογητικών.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει και την υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

 • Μισθωτήριο ή  άλλο δικαιολογητικό ύπαρξης επαγγελματικής στέγης.
 • Φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς των μηχανημάτων ή υπεύθυνη δήλωση για το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εγγραφή των μεταποιητικών επιχειρήσεων δεν είναι δυνατόν να είναι στερεότυπα. 

Το ύψος της συνδρομής των προσωπικών - ατομικών επιχειρήσεων για το έτος 2015 είναι 20,48 ευρώ. Τα χρήματα μπορούν να σταλούν στο Επιμελητήριο με ταχυδρομική επιταγή ή με κατάθεση στην

 • ALPHA BANK στο λογαριασμό: (IBAN) GR 0901406260 626002002003702
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο λογαριασμό: 469/545110-88

Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων μπορεί να γίνει στα γραφεία του Eπιμελητηρίου Κυκλάδων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Μητρώου του Eπιμελητηρίου Κυκλάδων στα τηλέφωνα:  22810 82346, 22810 80246 και στο Φαξ: 22810 86555.