ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πως υπολογίζεται ο τόκος υπερημερίας;

10/02/2016 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης στην προβλεπόμενη προθεσμία, η τράπεζα, βάσει της σύμβασης, δικαιούται να προσαυξήσει το συμβατικό επιτόκιο και να επιβαρύνει το υπόλοιπο του δανείου, για το διάστημα της καθυστέρησης, με τόκουπερημερίας. Το επιτόκιο υπερημερίας προσδιορίζεται διοικητικά και ανέρχεται σήμερα σε 2,5 ποσοστιαίες μονάδες που προσαυξάνουν το συμβατικό επιτόκιο.