ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αλλαγές στην χορήγηση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας...

26/01/2009 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


... προέκυψαν με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1506/30-07-2008 για το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, που αφορά σε επιχειρήσεις και εμπίπτει στις Πυροσβεστικές Διατάξεις και στο Π.Δ. 71/88, καθώς, με τη συγκεκριμένη διάταξη, η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού δεν απαιτεί τη διενέργεια αυτοψίας.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Αρχές χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση:

  • υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, με την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας
  • υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας.
  • των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν, σε καθημερινή βάση, με τα εντεταλμένα τους όργανα δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και ταυτόχρονα ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 12α/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 2266).

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραλείψεις ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις εξής κυρώσεις:

  • ανακαλεί το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης
  • διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία αντίγραφο των Υπεύθυνων Δηλώσεων του ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής Εκτάκτων Ελέγχων ή της αναφοράς του οργάνου της Πυροσβεστικής Αρχής, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».

Όλα τα παραπάνω φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οι απαραίτητες διευκρινήσεις και τα έντυπα των υπεύθυνων δηλώσεων, δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr), στη στήλη «Νομοθεσία».


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ