ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως θα λειτουργεί η εφαρμογή του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών - Σε μερική λειτουργία από 15/11/2018

Έναρξη Λειτουργίας του Μητρώου Πλοίων

15/11/2018 πηγή: www.taxheaven.gr


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον καθορισμό της διαδικασίας καταχώρισης και μεταβο­λής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014.

Με την κοινή υπουργική απόφαση του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Ναυτιλίας,  αποφασίζεται η λειτουργία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών με τίτλο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», εφεξής «e - Μητρώο Πλοίων», στο οποίο καταχωρίζονται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ορίζονται οι διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού.

Έναρξη Λειτουργίας του Μητρώου Πλοίων

Ως ημερομηνία ολοκλήρω­σης και μερικής λειτουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014 (Α' 92), εφεξής «e-Μητρώο Πλοίων», η 15.11.2018. 
Ως ημε­ρομηνία ολικής λειτουργίας αυτού ορίζεται η 15.5.2022.

Κατά τη μερική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων καταχωρίζονται, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερό­πλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α· έως γ· της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, με μοναδικό αριθμό εγγραφής.

Η ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων περιλαμβά­νει αναφορές για τους Υπηρεσιακούς χρήστες και προϋπο­θέτει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής και διαχείρι­σης με εξατομικευμένο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλί­ας και Νησιωτικής Πολιτικής, όλων των πληροφοριών που απαιτούνται να καταχωριστούν για την εγγραφή και μετα­βολή των στοιχείων των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών που καταχωρίζονται στο e-Μητρώο Πλοίων, καθώς και τη διασύνδεση αυτού με τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της Α Α.Δ.Ε., ή ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα ανωτέρω ισχύουν τουλάχιστον για τα παρακάτω στοιχεία:

i. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Μητρώο ή απενεργοποίησης από αυτό.

ii. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των ημερών ναύλωσης, ανά τριετία, μετά την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων, καθώς και την τυχόν χορηγηθείσα παράταση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iii. Την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού, την ημερομηνία εκούσιας άρσης ή αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού, καθώς και την πράξη για την αυτοδίκαιη άρση του παροπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iv. Την ημερομηνία επιβολής και άρσης της κατάσχεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, όπως ισχύουν ή η θέση τους σε ακινησία. 

v. Την ημερομηνία ή την περίοδο ιδιοχρησιμοποίησης από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, σύμφωνα με το άρ­θρο 9 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

vi. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβο­λής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελά­χιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί, ο ΕΦΚ και οι λοιποί φόροι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

vii. Την ημερομηνία μεταβολής του επαγγελματικού του­ριστικού ημερόπλοιου σε ιδιωτικό ή αντίστροφα.

viii. Την μεταβολή του είδους δραστηριότητας του σκά­φους/πλοίου, ως επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, επαγ­γελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ιδιωτικού καθώς και του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού πλοίου.

ix. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

x. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου) συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης της κυριότητας σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία για κάθε ιδιοκτήτη τουρι­στικού πλοίου και μικρού σκάφους.

4. Έως την ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρού­σας κοινοποιούν άμεσα και εγγράφως τις κάτωθι πληρο­φορίες στις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες της Φορο­λογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, Δ.Ο.Υ. ή/και Τελωνεία:

i. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων ή απε­νεργοποίησης αυτών.

ii. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβολής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελά­χιστου αριθμού η μερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί και οι λοιποί φόροι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iii. Την ημερομηνία μεταβολής του ιδιωτικού πλοίου ανα­ψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο και αντίστροφα.

iv. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

v. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου).

Διαβάστε περισσότεερα εδώ