ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Επείγουσα ενημέρωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών εγγεγραμμένων στο Επιμελητήριο Κυκλάδων

Στις περιπτώσεις που διατηρείτε πάνω από μια ιδιότητα (π.χ. Μεσίτης ασφαλίσεων - Ασφαλιστικός πράκτορας) καλείστε να επιλέξετε ποια από τις δυο ιδιότητες θέλετε να ασκείτε

10/01/2019 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Με το Νόμο 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ. Α’/18-12-2018) έγινε η εναρμόνιση της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.01.2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 4583/2018 οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που κατά την ημερομηνία δημοσίευσής (18/12/2018) του νόμου λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου αυτού, είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια Επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για τις οποίες υπάρχει το ασυμβίβαστο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19, υποχρεούνται έως την 18/01/2019, να δηλώσουν στο αρμόδιο επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην οποία επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι.

Οι κατηγορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 19 είναι:

α) ως ασφαλιστικός πράκτορας ή και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων,

β) μόνον ως μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.

Συνεπώς στις περιπτώσεις που διατηρείτε πάνω από μια ιδιότητα (π.χ. Μεσίτης ασφαλίσεων και Ασφαλιστικός πράκτορας) καλείστε να επιλέξετε ποια από τις δυο ιδιότητες θέλετε να ασκείτε.

Συνημμένα θα βρείτε την αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσετε (με γνήσιο υπογραφής) και να μας αποστείλετε έως και τις 18/01/2019. Για την διευκόλυνση σας και την άμεση εξυπηρέτηση σας, μπορείτε αρχικά να την αποστείλετε με email και κατόπιν με το ταχ/μείο ή με κούριερ.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Όσοι έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου του ν.1569/1985 και του π.δ. 190/2006 μετά την 1/1/2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι, μετονομάζονται στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα, μόνον αφού συμπληρώσουν δύο (2) έτη από την εγγραφή τους στα μητρώα των Επιμελητηρίων.

Στην ανωτέρω περίπτωση δεν χρειάζεται καμία ενέργεια από τα μέλη μας διότι όλες οι αλλαγές θα γίνουν μηχανογραφικά από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.


DOWNLOADS