ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ακινήτων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

10/07/2014 πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ακινήτων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, σύμφωνα με το Nόμο 4072/2012, έχουν ως εξής:

  1. Αίτηση
  2. Αποδεικτικό σπουδών: Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή  της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφραση τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο: «Δεν έχω υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση»
  4. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο: «Δεν  έχω  καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα»
  5. Έναρξη επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. (κωδικός 68311000)
  6. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του ΕΟΧ, ή εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ (10/07/2014)