ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ABOUT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FAQ's ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS FORUM SITEMAP ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ english ελληνικά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ Σύμβουλος Επιχειρηματία Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Π.Π. ΙΣΤΟΣ
Ανάπτυξη Τοπικών Υποδομών
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
AEGEAN CUISINE
ΕΤ.Α.Π.
Κάρτα Μέλους Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ Διάκριση στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ RSS 2.0 


ΠΟΛ1182 26/08/2011 Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά (29/08/2011)
ΠΟΛ1181 16/08/2011 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες (29/09/2011)
ΠΟΛ1180 22/08/2011 Κοινοποίηση της 270/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ (09/09/2011)
ΠΟΛ1179 23/08/2011 Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων σε αντικειμενικές δαπάνες ... (30/09/2011)
ΠΟΛ1178 23/08/2011 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (23/09/2011)
ΠΟΛ1177 23/08/2011 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 8 του άρ 82 του ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 & 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (22/09/2011)
ΠΟΛ1176 22/08/2011 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4002 (ΦΕΚ180/Α΄) Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση (09/09/2011)
ΠΟΛ1175 17/08/2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες (23/08/2011)
ΠΟΛ1174 29/07/2011 Κοινοποίηση της 304/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ (23/08/2011)
ΠΟΛ1173 16/08/2011 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2011 - 2012, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας (23/08/2011)
ΠΟΛ1171 04/08/2011 Καθορισμός της υπηρεσίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την παραλαβή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων στα οποία συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο (16/09/2011)
ΠΟΛ1170 05/08/2011 Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης γενικά – Άρθρο 34 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄/01.07.2011) (23/08/2011)
ΠΟΛ1169 02/08/2011 Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (26/08/2011)
ΠΟΛ1168 04/08/2011 Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW από αγρότες του ειδικού καθεστώτος (05/08/2011)
ΠΟΛ1167 02/08/2011 Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος (26/08/2011)
ΠΟΛ1166 01/08/2011 Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών (02/09/2011)
ΠΟΛ1165 29/07/2011 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (03/08/2011)
ΠΟΛ1164 27/07/2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 εως 17 του ν.3296/2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλομένων δηλώσεων όσον αφορά τα φυσικά και νομικά ... (03/08/2011)
ΠΟΛ1163 29/07/2011 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (04/08/2011)
ΠΟΛ1162 27/07/2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1072/8.4.2011 "Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων" (03/08/2011)
ΠΟΛ1161 27/07/2011 Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66) (03/08/2011)
ΠΟΛ1160 22/07/2011 Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) (23/08/2011)
ΠΟΛ1159 22/07/2011 Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό (23/08/2011)
ΠΟΛ1158 21/07/2011 Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα (23/08/2011)
ΠΟΛ1157 21/07/2011 Οδηγίες υποβολής Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελεύθερα επαγγέλματα (29/07/2011)
ΠΟΛ1155 21/07/2011 Το αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στη χώρα μας φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προκείπτει από την Ελλάδα (29/07/2011)
ΠΟΛ1154 19/07/2011 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης-μεταβολής εργασιών (21/07/2011)
ΠΟΛ1153 18/07/2011 Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ (21/07/2011)
ΠΟΛ1152 14/07/2011 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται – συγχωνεύονται (21/07/2011)
ΠΟΛ1151 14/07/2011 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’/31.3.2011) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (15/07/2011)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δείτε ζωντανά τα πλοία στον χάρτη
Νέες Χρηματοδοτήσεις
18-20 Νοεμβρίου
Η Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα