ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ABOUT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FAQ's ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS FORUM SITEMAP ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ english ελληνικά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Κρατήσεων Σύμβουλος Επιχειρηματία Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Π.Π. ΙΣΤΟΣ
Ανάπτυξη Τοπικών Υποδομών
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
AEGEAN CUISINE
ΕΤ.Α.Π.
Κάρτα Μέλους Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ Διάκριση στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών

ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ RSS 2.0 


ΠΟΛ1182 26/08/2011 Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά (29/08/2011)
ΠΟΛ1181 16/08/2011 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες (29/09/2011)
ΠΟΛ1180 22/08/2011 Κοινοποίηση της 270/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ (09/09/2011)
ΠΟΛ1179 23/08/2011 Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων σε αντικειμενικές δαπάνες ... (30/09/2011)
ΠΟΛ1178 23/08/2011 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (23/09/2011)
ΠΟΛ1177 23/08/2011 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 & 8 του άρ 82 του ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 & 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (22/09/2011)
ΠΟΛ1176 22/08/2011 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4002 (ΦΕΚ180/Α΄) Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση (09/09/2011)
ΠΟΛ1175 17/08/2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες (23/08/2011)
ΠΟΛ1174 29/07/2011 Κοινοποίηση της 304/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ (23/08/2011)
ΠΟΛ1173 16/08/2011 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2011 - 2012, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας (23/08/2011)
ΠΟΛ1171 04/08/2011 Καθορισμός της υπηρεσίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την παραλαβή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων στα οποία συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο (16/09/2011)
ΠΟΛ1170 05/08/2011 Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης γενικά – Άρθρο 34 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄/01.07.2011) (23/08/2011)
ΠΟΛ1169 02/08/2011 Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (26/08/2011)
ΠΟΛ1168 04/08/2011 Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW από αγρότες του ειδικού καθεστώτος (05/08/2011)
ΠΟΛ1167 02/08/2011 Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος (26/08/2011)
ΠΟΛ1166 01/08/2011 Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών (02/09/2011)
ΠΟΛ1165 29/07/2011 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (03/08/2011)
ΠΟΛ1164 27/07/2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 εως 17 του ν.3296/2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλομένων δηλώσεων όσον αφορά τα φυσικά και νομικά ... (03/08/2011)
ΠΟΛ1163 29/07/2011 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (04/08/2011)
ΠΟΛ1162 27/07/2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1072/8.4.2011 "Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων" (03/08/2011)
ΠΟΛ1161 27/07/2011 Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66) (03/08/2011)
ΠΟΛ1160 22/07/2011 Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) (23/08/2011)
ΠΟΛ1159 22/07/2011 Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό (23/08/2011)
ΠΟΛ1158 21/07/2011 Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα (23/08/2011)
ΠΟΛ1157 21/07/2011 Οδηγίες υποβολής Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελεύθερα επαγγέλματα (29/07/2011)
ΠΟΛ1155 21/07/2011 Το αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στη χώρα μας φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προκείπτει από την Ελλάδα (29/07/2011)
ΠΟΛ1154 19/07/2011 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης-μεταβολής εργασιών (21/07/2011)
ΠΟΛ1153 18/07/2011 Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ (21/07/2011)
ΠΟΛ1152 14/07/2011 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται – συγχωνεύονται (21/07/2011)
ΠΟΛ1151 14/07/2011 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’/31.3.2011) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (15/07/2011)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δείτε ζωντανά τα πλοία στον χάρτη
Νέες Χρηματοδοτήσεις
18-20 Νοεμβρίου
Η Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα