ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ABOUT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FAQ's ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS FORUM SITEMAP ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ english ελληνικά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ Σύμβουλος Επιχειρηματία Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Π.Π. ΙΣΤΟΣ
Ανάπτυξη Τοπικών Υποδομών
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
AEGEAN CUISINE
ΕΤ.Α.Π.
Κάρτα Μέλους Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ Διάκριση στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ RSS 2.0 


ΠΟΛ1245 02/12/2011 Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (07/12/2011)
ΠΟΛ1244 01/12/2011 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (07/12/2011)
ΠΟΛ1242 24/11/2011 Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄ Ν.4002/2011 (07/12/2011)
ΠΟΛ1240 25/11/2011 Οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων της φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή της λειτουργίας Δ.Ο.Υ (07/12/2011)
ΠΟΛ1239 24/11/2011 Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (07/12/2011)
ΠΟΛ1238 22/11/2011 Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (15/12/2011)
ΠΟΛ1236 24/11/2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011 (07/12/2011)
ΠΟΛ1235 24/11/2011 Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (07/12/2011)
ΠΟΛ1234 18/11/2011 Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 11 του ν.2716/99 (07/12/2011)
ΠΟΛ1232 21/11/2011 Διευκρινήσεις για επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα πρόσωπα με κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και του τέλους επιτηδεύματος σε εμπόρους λαϊκών αγορών (25/11/2011)
ΠΟΛ1231 14/11/2011 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2011 - 2012 (25/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 67/2011 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης» (25/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 66/2011 Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ασφ/νων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι (25/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 65/2011 Ασφάλιση όσων απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου που καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2527/97 άρθρο 6 (25/11/2011)
ΠΟΛ1229 08/11/2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22-7-2011 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα “Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς ΑΦΜ (18/11/2011)
ΠΟΛ1227 04/11/2011 Παράταση προθεσμίας καταβολής ληξιπρόθεσμων δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που έληξε την 31η Οκτωβρίου 2011 (25/11/2011)
Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 83/2011 Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους (18/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 62/2011 Αίτηση σύνταξης χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας (10/11/2011)
ΠΟΛ1226 01/11/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (10/11/2011)
ΠΟΛ1225 26/10/2011 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3943/2011 (07/11/2011)
ΠΟΛ1224 27/10/2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010, υποβολής δηλώσεων (07/11/2011)
ΠΟΛ1223 13/10/2011 Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος (07/11/2011)
ΠΟΛ1222 18/10/2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011 (07/11/2011)
ΠΟΛ1221 25/10/2011 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών (07/11/2011)
ΠΟΛ1219 24/10/2011 Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου (07/11/2011)
ΠΟΛ1217 21/10/2011 Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ. Αθηνών (07/11/2011)
ΠΟΛ1216 21/10/2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες (07/11/2011)
ΠΟΛ1215 17/10/2011 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (07/11/2011)
ΠΟΛ1214 31/10/2011 Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 35 ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’) (07/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 59/2011 Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.3863/2010) (24/10/2011)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δείτε ζωντανά τα πλοία στον χάρτη
Νέες Χρηματοδοτήσεις
18-20 Νοεμβρίου
Η Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα