ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ABOUT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FAQ's ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS FORUM SITEMAP ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ english ελληνικά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Κρατήσεων Σύμβουλος Επιχειρηματία Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Π.Π. ΙΣΤΟΣ
Ανάπτυξη Τοπικών Υποδομών
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
AEGEAN CUISINE
ΕΤ.Α.Π.
Κάρτα Μέλους Υποβολή Δικαιολογητικών ΓΕΜΗ Διάκριση στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών

ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ RSS 2.0 


ΠΟΛ1244 01/12/2011 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (07/12/2011)
ΠΟΛ1242 24/11/2011 Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄ Ν.4002/2011 (07/12/2011)
ΠΟΛ1240 25/11/2011 Οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων της φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή της λειτουργίας Δ.Ο.Υ (07/12/2011)
ΠΟΛ1239 24/11/2011 Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (07/12/2011)
ΠΟΛ1238 22/11/2011 Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (15/12/2011)
ΠΟΛ1236 24/11/2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011 (07/12/2011)
ΠΟΛ1235 24/11/2011 Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (07/12/2011)
ΠΟΛ1234 18/11/2011 Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ. του άρθρου 11 του ν.2716/99 (07/12/2011)
ΠΟΛ1232 21/11/2011 Διευκρινήσεις για επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα πρόσωπα με κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και του τέλους επιτηδεύματος σε εμπόρους λαϊκών αγορών (25/11/2011)
ΠΟΛ1231 14/11/2011 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2011 - 2012 (25/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 67/2011 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης» (25/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 66/2011 Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ασφ/νων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι (25/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 65/2011 Ασφάλιση όσων απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου που καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2527/97 άρθρο 6 (25/11/2011)
ΠΟΛ1229 08/11/2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22-7-2011 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα “Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς ΑΦΜ (18/11/2011)
ΠΟΛ1227 04/11/2011 Παράταση προθεσμίας καταβολής ληξιπρόθεσμων δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που έληξε την 31η Οκτωβρίου 2011 (25/11/2011)
Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 83/2011 Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους (18/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 62/2011 Αίτηση σύνταξης χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας (10/11/2011)
ΠΟΛ1226 01/11/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (10/11/2011)
ΠΟΛ1225 26/10/2011 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3943/2011 (07/11/2011)
ΠΟΛ1224 27/10/2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010, υποβολής δηλώσεων (07/11/2011)
ΠΟΛ1223 13/10/2011 Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος (07/11/2011)
ΠΟΛ1222 18/10/2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011 (07/11/2011)
ΠΟΛ1221 25/10/2011 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών (07/11/2011)
ΠΟΛ1219 24/10/2011 Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου (07/11/2011)
ΠΟΛ1217 21/10/2011 Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ. Αθηνών (07/11/2011)
ΠΟΛ1216 21/10/2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες (07/11/2011)
ΠΟΛ1215 17/10/2011 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (07/11/2011)
ΠΟΛ1214 31/10/2011 Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 35 ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’) (07/11/2011)
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 59/2011 Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.3863/2010) (24/10/2011)
ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ 2011 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 ... (24/10/2011)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Δείτε ζωντανά τα πλοία στον χάρτη
Νέες Χρηματοδοτήσεις
18-20 Νοεμβρίου
Η Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα